Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Pacjenci nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego – Polacy i obcokrajowcy

Przyjęci w trybie pilnym:


Pacjenci tacy, w dniu wypisu ze szpitala pokrywają koszty świadczeń z własnych środków na podstawie faktury za leczenie wystawionej zgodnie z obowiązującymi w SCCS cennikami.


Przyjęci w trybie planowym:


W przypadku planowego leczenia pacjent po ustaleniu z lekarzem planowanego przebiegu leczenia – czasu pobytu, rodzajów wykonanych badań, oddziału leczącego, jest zobowiązany do wpłacenia w kasie SCCS 70% wysokości wstępnej kalkulacji kosztów leczenia jeszcze przed przyjęciem do szpitala.


Pacjent nie posiadający dokumentów uprawniających do leczenia bezpłatnego zobowiązany jest do przedłożenia w chwili przyjęcia do szpitala oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1.


Pacjent zgłaszając się do SCCS, bez względu na tryb przyjęcia, powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)