Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Unijna koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Przepisy prawne:

Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 883/2004


Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 987/2009


Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Ze świadczeń korzystać mogą osoby posiadające prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawodawstwem jednego z państw UE/EFTA mieszkające lub przebywające czasowo w Polsce.

 • ZAKRES PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PAŃSTWIE LECZENIA

  ŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE ze wskazań medycznych przysługujące pacjentom przebywającym czasowo w Polsce. Chodzi o sytuację, w której pacjent NIE przyjeżdża do Polski w celu uzyskania leczenia. Świadczenia nie są wcześniej przewidziane, a konieczność ich udzielenia spowodowana została:

  • nagłą chorobą, w tym niespodziewanym pogorszeniem choroby przewlekłej,
  • wypadkiem, np. komunikacyjnym,

  O tym, czy dane świadczenie jest niezbędne, czy nie, zawsze decyduje polski lekarz udzielający pacjentowi świadczenia zdrowotne.


  ŚWIADCZENIA W PEŁNYM ZAKRESIE przysługują pacjentom mieszkującym w Polsce w zakresie oraz na warunkach określonych w ustawodawstwie polskim.


  LECZENIE PLANOWANE, czyli każde leczenie, które jest celem pobytu w Polsce, wymagające zawsze uzyskania wcześniejszej zgody właściwej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego pacjenta z innego państwa członkowskiego UE/EFTA.


  ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ: Świadczenia zdrowotne związane wyłącznie z leczeniem skutków wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.


  https://www.ekuz.nfz.gov.pl/

 • WYMAGANE DOKUMENTY

  Uprawnienia obywateli krajów UE i EFTA do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na terenie Polski przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, potwierdzają następujące dokumenty:


  1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ - dla osób ubezpieczonych w innym niż Polska kraju UE i EFTA, przebywających w Polsce czasowo (np. turystycznie) lub mieszkających w naszym kraju, a także członków ich rodzin.
  2. Certyfikat tymczasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego - Wydawany jest przez kraje członkowskie UE/EFTA w języku urzędowym państwa, w którym dana osoba jest ubezpieczona. Certyfikat zastępczy uprawnia do opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym, z przyczyn medycznych, dla kontynuowania pobytu w Polsce.
  3. Poświadczenie - wydawane jest osobie mieszkającej w Polsce, a ubezpieczonej w innym kraju UE i EFTA. Poświadczenie uprawnia do korzystania z pełnego zakresu świadczeń przewidzianych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Poświadczenie wystawiane jest w języku polskim przez Oddział NFZ na czas określony lub bezterminowo, zgodnie z pierwotnym dokumentem wystawionym przez zagraniczną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego.


  Poświadczenie wydawane jest na podstawie przedłożonego formularza:

  • E 106 - osobie ubezpieczonej i członkom jej rodziny, mieszkającym w Polsce, a ubezpieczonym w innym kraju UE; np. pracownikowi ambasady i jego rodzinie
   Zobacz dokumenty potrzebne do uzyskania formularza E 106
  • E 109 - mieszkającym w Polsce członkom rodziny osoby, która jest ubezpieczona i mieszka w innym kraju UE; np. żona i dzieci mieszkają w Polsce, a mąż pracuje w Niemczech i tam jest ubezpieczony.
   Zobacz dokumenty potrzebne do uzyskania formularza E 109
  • E 120 - osobie, która mieszkając w Polsce oczekuje na przyznanie emerytury lub renty z innego kraju UE
  • E 121 - osobie na emeryturze, która mieszkając w Polsce otrzymuje emeryturę z innego kraju UE

  4. Formularz E 112 - Jest zgodą ubezpieczyciela (odpowiednik NFZ, nazywany też instytucją właściwą) na planową diagnostykę i leczenie w innym państwie członkowskim. Formularz wystawiony jest w języku urzędowym państwa, w którym pacjent jest ubezpieczony. Formularz uprawnia do opieki zdrowotnej w zakresie ustalonym indywidualnie dla pacjenta.


  - dla studentów z krajów Unii Europejskiej

  • EKUZ/ EHIC - wydany w kraju, z którego student pochodzi; dokument wydaje tzw. instytucja właściwa (ubezpieczy-ciel, odpowiednik NFZ). EKUZ/ EHIC uprawnia studenta do uzyskania pomocy medycznej w zakresie niezbędnym, przez przewidywany okres pobytu w Polsce.
  • Druk RMUA bądź zaświadczenie o ubezpieczeniu, wydane zagranicznemu studentowi studiującemu w Polsce, po-twierdzone przez polską uczelnię. Dotyczy studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy nie posiadając innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, i nie mając uprawnień do opieki zdrowotnej na podstawie przepi-sów o koordynacji, podlegają w związku ze studiami w Polsce obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego*. Osoby te zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia lub jednostka prowadząca studia doktoranckie.

  - dla studentów spoza Unii Europejskiej

  • Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z NFZ oraz dowód wpłaty składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują w RP, oraz absolwentów, którzy odbywają w RP obowiązkowy staż, nie posiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA.
 • KTO PONOSI KOSZTY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I JAKA JEST ICH WYSOKOŚĆ

  Koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych pacjentom UE w Polsce pokrywają instytucje ubezpieczenia zdrowotnego w państwie ubezpieczenia.


  Pacjent UE pokrywa we własnym zakresie, tzw. WKŁAD WŁASNY, WSPÓŁPŁACENIE


  Pacjent UE jest zobowiązany do pokrycia kosztów swojego leczenia bezpośrednio w polskiej placówce medycznej w wyjątkowych sytuacjach, np.:

  • jeżeli w chwili udzielania świadczeń nie posiada (zapomniał, zgubił) odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego prawo do leczenia;
  • jeżeli uzyskał leczenie planowane w Polsce a nie posiada formularza E112 / dokumentu S2;
  • jeżeli skorzystał ze świadczeń w prywatnej placówce medycznej, która nie działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.