Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zad.8 Wspomaganie niewydolnego serca, krótko-, średnio- i długoterminowe (MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team

Liczebność grupy: 6 osób

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień 1

8:00 - Powitanie uczestników

8:30 - Ostra niewydolność krążenia - patofizjologia i rozpoznawanie

9:30 - Farmakoterapia - zasady leczenia inotropowego. Wykorzystanie pomiarów hemodynamicznych do optymalizacji farmakoterapii

10:00 - Kontrpulsacja wewnątrzaortalna - tak czy nie? (EBM wg ESC/EACTS)

10:30 - Mechaniczne wspomaganie krążenia - urządzenia przezskórne (EBM wg ESC/EACTS)

11:30 - ECMO tętniczo-żylne (1h wykłady, 3h ćwiczenia)

 • Zasada działania, rodzaje układów i kaniul (wykład połączony z ćwiczeniami z urządzeniami; filmy instruktażowe)
 • zasada implantacji i podłączenia - techniki zabiegowe (wykład i ćwiczenia na symulatorach)
 • zabezpieczenie układu, prowadzenie antykoagulacji, wentylacji, przygotowanie do ekstubacji i prowadzenie przytomnego chorego na ECMO (wykład i zajęcia praktyczne)
 • Opieka pielęgniarska i rehabilitacja chorego wspomaganego ECMO
 • Zasady żywienia i suplementacji
 • Ocena funkcji serca - kiedy wyszczepić ECMO, a kiedy myśleć o długoterminowym wspomaganiu?
 • Rozpoznawanie i leczenie powikłań u chorych wspomaganych ECMO - krwotocznych, neurologicznych, niedokrwiennych - kiedy i jak interweniować?

W PRZERWIE OBIAD

16:00 - Co po wyszczepieniu? Podstawy terapii długoterminowej.

 

Dzień 2

8:00 - Przewlekła niewydolność krążenia (CHF) - epidemiologia, patofizjologia

9:00 - Farmakoterapia w CHF - podstawy leczenia, zasady terapii (EBM)

9:30 - Niewydolność lewego serca. Niewydolność prawego serca. Nadciśnienie płucne - zasady rozpoznawania, kryteria i ocena ryzyka przed implantacja urządzeń

10:00 - Skala INTERMACS - kwalifikacja chorych do dalszej terapii. Współpraca między specjalnościami (kardiolog, kardiochirurg, anestezjolog). Rola Heart Team w przewlekłej niewydolności serca

10:00 - Mechaniczne wspomaganie krążenia - wytyczne postępowania (EBM wg ESC/EACTS/ISHLT)

10:30 - Rozmowa z pacjentem: wsparcie emocjonalne, psychologiczne. Edukacja przed implantacja urządzeń wspomagających.

W PRZERWIE OBIAD

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

11:30 - Rodzaje pomp implantowalnych - zalety i wady dostępnych na rynku rozwiązań (wg doświadczeń własnych oraz EBM)

12:00 - Techniki chirurgiczne implantacji (wykład i zajęcia na symulatorach, w tym na sercach świńskich [wet lab]; filmy instruktażowe)

 • Technika klasyczna oraz małoinwazyjna
 • Techniki stosowane w reoperacjach, ze szczególnym uwzględnieniem chorych po wcześniejszych CABG (pomostowaniu aortalno-wieńcowym)
 • Najczęstsze problemy śródoperacyjne - proste rozwiązania
 • Niewydolność prawokomorowa

15:00 - Zasady intensywnej terapii u chorego wspomaganego LVAD (wykład i zajęcia praktyczne; filmy instruktażowe, zajęcie przy respiratorach i urządzeniach MCS)

15:30 - Rehabilitacja - zasady szybkiej mobilizacji chorych.

16:00 - Leczenie powikłań u chorych przewlekle wspomaganych LVAD: krwotocznych, niedokrwiennych, neurologicznych - wczesne rozpoznawanie problemu, leczenie

17:00 - Koordynator chorych z mechanicznym wspomaganiem krążenia - jego rola i zadania. Kontakt z pacjentem, utrzymanie relacji i wsparcia po implantacji. Przygotowanie do dalszego leczenia (OHT)

18:00 - Transplantacja serca u chorych wspomaganych

18:30 - Test i zakończenie

 

Po ukończeniu szkolenia kursant będzie umiał omówić i praktycznie zastosować:

 • wskazania i kwalifikację do leczenia mechanicznym wspomaganiem krążenia
 • umiejętności obiektywnej oceny stopnia niewydolności serca w oparciu o stan chorego oraz badania hemodynamiczne, obrazowe i metaboliczne
 • IABP - wraz z bezpiecznym pozycjonowaniem i zamknięciem naczynia po jego usunięciu
 • ECMO tętniczo-żylne, zarówno przezskórnie jak i chirurgicznie
 • nabycia umiejętności praktycznych zastosowania u chorych długoterminowego wspomagania serca z pomocą LVAD
 • umiejętności bezpiecznego prowadzenia chorych w trakcie terapii ECMO oraz LVAD, ze szczególnym uwzględnieniem prewencji powikłań zagrażających życiu, jak i zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych.
 • kursant będzie także świadom trudności wynikających z emocjonalnego i psychicznego lęku pacjenta przed niepewną przyszłością, będzie w stanie rozmawiać z pacjentem na ten temat i udzielić mu właściwej informacji i wsparcia.

 

Kurs zaczyna się testem 16 pytań (test wyboru). Test jest ponownie przedstawiony uczestnikom po kursie, po ostatnim wykładzie, celem oceny nabytej wiedzy w pamięci krótkotrwałej i potencjalnych efektów części teoretycznej kursu.