Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przewody habilitacyjne

 • Andrzej Bochenek – Techniki Drew pozwalające na wykonywanie operacji wieńcowych z Wykorzystaniem do oxygenacji własne płuca chorego; 1989
 • Marian Zembala – Chirurgiczna reperfuzja mięśnia sercowego w świeżym zawale serca; 1989
 • Janusz Skalski – Zaburzenia metabolizmu kolagenu z nadciśnieniem płucnym wywołanym doświadczalnie oraz u dzieci leczonych operacyjnie z powodu wrodzonych przeciekowych wad serca; 1996
 • Michał Wojtalik – Ocena kliniczna zastosowania mrożonego homograftu żylnego ze zmodyfikowanym zespoleniu systemowo płucnym Blalock Taussig u noworodków i niemowląt ze złożonymi siniczymi wadami serca; 1996
 • Piotr Knapik – Zastosowanie kliniczne inhalacji tlenku azotu w kardiochirurgii u chorych z nadciśnieniem płucnym; 1999
 • Paweł Urbanski – Oryginalna metoda wymiany aorty wstępującej oraz zastawki aortalnej z zastosowaniem bezstentowej ksenogennej zastawki aortalnej; 2003
 • Michał Zakliczyński - Zastosowanie sirolimusu u chorych po ortotopowym przeszczepieniu; 2009
 • Oskar Kowalski /2010/
 • Tomasz Timek – Mechanizmy różnicujące czynnościową i niedokrwienną niedomykalność zastawki mitralnej; 2011
 • Radosław Learczyk; 2012
 • Jerzy Pacholewicz – Wczesne i odległe wyniki leczenia chirurgicznego choroby wieńcowej u chorych w starszym wieku z uwzględnieniem różnych technik operacyjnych; 2012
 • Marek Gierlotka - Chory trudny, wysokiego ryzyka z zawałem serca - analiza postępowania terapeutycznego w celu poprawy rokowania odległego w wybranych podgrupach chorych; 2013
 • Piotr Buszman - Wpływ metody lokalnie podawanego paklitakselu na profil farmakokinetyczny, odpowiedź naczyniową oraz wyniki kliniczne po przezskórnej angioplastyce naczyń wieńcowych i obwodowych; 2014
 • Sławomir Żegleń – Optymalizacja diagnostyki ostrego odrzucania komórkowego w oparciu opatofizjologię procesów regulujących żywotność komórek, u chorych po przeszczepieniu narządu klatki piersiowej; 2015
 • Jacek Kowalczyk - Znaczenie kliniczne zaburzeń metabolicznych oraz dysfunkcji nerek w populacji pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego poddawanych przezskórnym procedurom inwazyjnym; 2015
 • Piotr Rozentryt – Równowaga metaboliczna a nieprawidłowości gospodarki wapniowo – fosforanowej u chorych z niewydolnością serca; 2015
 • Mariola Szulik - znaczenie kliniczne echokardiografii w populacji pacjentów ze skurczową niewydolnością serca poddanych terapii resynchronizującej; 2016
 • Jarosław Wasilewski - Znaczenie prognostyczne wskaźników hematologicznych i filtracji kłębuszkowej u pacjentów z chorobą wieńcową i niewydolnością serca; 2017
 • Roland Fiszer - Nowatorskie metody w kardiologii interwencyjnej wrodzonych wad serca; 2017
 • Paweł Nadziakiewicz - Czynniki wpływające na ocenę chorych z ciężką niewydolnością serca kwalifikowanych do mechanicznego wspomagania krążenia i transplantacji serca; 2017
 • Michał Zembala - Hybrydowa ablacja migotania przedsionków jako bezpieczna i skuteczna forma terapii arytmii u chorych opornych na farmakoterapię oraz inwazyjne leczenie zabiegowe; 2017
 • Bartosz Hudzik - Ocena wpływu wybranych parametrów klinicznych, angiograficznych i laboratoryjnych na rokowanie odległe chorych z zawałem serca z uniesieniem ST i cukrzycą; 2017
 • Przemysław Trzeciak - Choroba wieńcowa u osób młodych - odrębności, leczenie, rokowanie; 2018
 • Mateusz Tajstra – wpływ przewlekłego zamknięcia tętnicy wieńcowej na rokowanie u chorych z różnymi manifestacjami choroby wieńcowej; 2018
 • Tadeusz Osadnik – Związek polimorfizmów pojedynczego nukleotydu w genach kodujących czynniki wzrostu komórek mięśniowych gładkich i komórek sródbłonka z zaawansowaniem choroby wieńcowej i procesem restenozy w stentach metalowych; 2018