Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Tryb kwalifikacji pacjentów do transplantacji płuc, serca i płuc

Na podstawie stanu zdrowia chorego biorcy określa się tryb kwalifikacji:

 • planowy – chorzy stabilni krążeniowo i oddechowo, u których niewydolność płuc jest leczona zachowawczo,
 • pilny - chorzy, u których stan niewydolności oddechowej, mimo leczenia, pogarsza się.

Zgłoszenia potencjalnych biorców płuc w trybie planowym dokonuje się poprzez wypełnienie przez lekarza prowadzącego i przesłanie do Biura Koordynacji ankiety potencjalnego biorcy płuc.

Pacjent zgłaszany jako potencjalny biorca powinien mieć wykonane następujące badania:

 1. aktualne badania czynnościowe płuc (spirometria, bodypletyzmografia, zdolność dyfuzyjna)
 2. aktualną gazometrię (bez i z tlenem)
 3. aktualne badanie UKG,
 4. test 6 min. chodu,
 5. badanie radiologiczne (RTG, TK klatki piersiowej)
 6. odpis grupy krwi,
 7. aktualny odpis badania HBsAg, anty-HCV, anty-HIV
 8. aktualny posiew z nosa i gardła na nosicielstwo gronkowca złocistego metycylinoopornego MRSA,
 9. aktualny posiew plwociny
 10. oznaczone aktualne badania morfologii i biochemii krwi,
 11. badanie densymetryczne kości
 12. odczyn tuberkulinowy lub IGRA

  w wybranej grupie pacjentów powyżej 45 r.ż. dodatkowo:
   
 13. USG naczyń
 14. Cewnikowanie prawego serca
 15. Koronarografia


Zgłoszenia potencjalnych biorców płuc w trybie pilnym dokonuje się przez wypełnienie przez lekarza prowadzącego i przesyłanie do biura Koordynacji Transplantacji SCCS:

 1. Ankiety potencjalnego biorcy płuc
 2. Zgłoszenia biorcy płuca w trybie pilnym


UWAGA !

Tryb pilny zgłoszenia dotyczy pacjentów, których stan, mimo leczenia, pogarsza się. Spełnione musi być przynajmniej jedno z wymienionych poniżej kryteriów:

 • został uprzednio zakwalifikowany do przeszczepu płuc
 • jest hospitalizowany z powodu zaostrzenia choroby zasadniczej
 • bez możliwości uzyskania poprawy i wypisania do domu.


Zgłoszenia potencjalnych biorców serca i płuc w trybie planowym dokonuje się poprzez wypełnienie przez lekarza prowadzącego i przesłanie do Biura Koordynacji Transplantacji Serca ankiety potencjalnego biorcy serca i płuc.


Pacjent zgłaszany jako potencjalny biorca powinien mieć wykonane następujące badania:

 1. cewnikowanie prawego serca z potwierdzonym testem nieodwracalności nadciśnienia płucnego. Ważność badania 1 rok,
 2. aktualne badanie UKG,
 3. test zużycia tlenu,
 4. test 6 min. chodu,
 5. odpis grupy krwi,
 6. aktualny odpis badania HBsAg, anty-HCV, anty-HIV
 7. aktualny posiew z nosa i gardła na nosicielstwo gronkowca złocistego metycylinoopornego MRSA,

  a u pacjentów powyżej 45 r. ż. dodatkowo:
   
 8. USG naczyń
 9. Koronarografia


Kwalifikacja do zabiegu opiera się na badaniach oceniających w sposób obiektywny funkcję serca. Przeszczep serca proponuje się choremu, którego szanse na przeżycie najbliższych dwóch lat nie przekraczają 50%. Jeśli choroba serca stanowi bezpośrednie zagrożenie życia, względnie przypuszcza się, że doprowadzi ona do śmierci w ciągu kilku dni lub tygodni, proponuje się kwalifikację do transplantacji serca w tzw. trybie pilnym. Transplantację serca wykonuje się osobom, u których wykluczono istotne przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Wykonano u nich również badania, które umożliwią właściwy dobór narządu pod względem zgodności między dawcą a biorcą.


Chorzy spełniający powyższe kryteria zostają przyjęci do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu celu ostatecznej kwalifikacji do transplantacji. Podczas hospitalizacji wykonuje się następujące badania: spirometrię, test 6 minutowego chodu, cewnikowanie prawego serca, UKG serca, bodypletyzmografię, gazometrię. Zlecone zostają także ewentualnie konsultacje z zakresu anestezjologii, chirurgii, nefrologii, laryngologii, stomatologii, psychiatrii, dermatologii, okulistyki.

Podczas hospitalizacji dokonuje się również oceny przesłanej przez lekarza ankiety potencjalnego biorcy, wskazań i przeciwwskazań do zabiegu, określenia trybu zabiegu (planowy/ pilny). Pobyt w szpitalu kończy się decyzją zespołu kwalifikującego do przeszczepienia narządów unaczynionych serca i płuc Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, dotyczącą:

 • ostatecznego zakwalifikowania lub zdyskwalifikowania biorcy do transplantacji serca,
 • trybu zabiegu (planowy/ pilny),
 • umieszczenia biorcy na aktywnej liście oczekujących na transplantację (Krajowej Liście Oczekujących „POLTRANSPLANT”)

Zasady wpisu na Krajową Listę Oczekujących „POLTRANSPLANT”

Śląskie Centrum Chorób Serca prowadzi program jednoczasowego przeszczepu serca i nerki dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i nerki.

Kandydatura biorcy zgłaszana jest na Krajową Listę Oczekujących, prowadzoną przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT” w Warszawie, która koordynuje, nadzoruje i prowadzi rejestr wszystkich transplantacji komórek, tkanek i narządów w Polsce.
Zgłoszenia biorcy dokonuje Koordynator Transplantacji SCCS, który od chwili wprowadzenia biorcy na listę na bieżąco monitoruje stan zdrowia biorcy, a w szczególności jego:

 • samopoczucie i ogólny stan zdrowia,
 • masę ciała,
 • wskaźnik INR,
 • tryb zabiegu (planowy/ pilny) – w razie konieczności koordynator zgłasza zmianę trybu kwalifikacji do Krajowej Listy Oczekujących „POLTRANSPLANT” oraz monitoruje zmianę decyzji o kwalifikacji.

Biorca, wpisany na Krajową Listę Oczekujących, zostaje pisemnie powiadomiony o zarejestrowaniu go w Rejestrach Transplantacyjnych Ministerstwa Zdrowia przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”.