Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Działalność

Pracownia wykonuje rocznie około 10000 badań dla potrzeb oddziałów klinicznych SCCS, dla Zespołu Poradni Specjalistycznych SCCS, dla chorych kierowanych na konsultacje z innych oddziałów szpitalnych oraz dla potrzeb orzeczniczych.

W Poradni Kardiologicznej SCCS czynny jest również Gabinet Prób Wysiłkowych wykonujący badania wysiłkowe na bieżni ruchomej z systemem monitorującym.


DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA:


Diagnostyka chorób serca i naczyń:

 • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca
 • ocena rezerwy wieńcowej u chorych po przebytym zawale serca w okresie wczesnym i odległym
 • ocena wpływu wysiłku na występowanie zaburzeń rytmu i przewodnictwa
 • ocena wydolności chorych z kardiomiopatią pozapalną, niedokrwienną, po zabiegach rewaskularyzacyjnych
 • ocena wydolności chorych po wszczepieniu rozruszników w tym resynchronizacyjnych i kardiowerterów defi-brylatorów
 • ocena zmienności amplituty załamka T u chorych zagrożonych ryzykiem nagłego zgonu sercowego

Diagnostykę układu oddechowego w spoczynku w trakcie i po wysiłku:

 • pomiar objętości i pojemności płuc
 • pomiar przepływów płucnych
 • pomiar oporów płucnych
 • pomiar zużycia tlenu , oraz innych zmiennych wysiłkowych układu sercowo - oddechowego umożliwiający pro-gnozowanie w niewydolności serca, tym również u chorych kwalifikowanych do zabiegu transplantacji serca

 

OCENA SKUTECZNOŚCI LECZENIA:

 • ocena rezerwy wieńcowej i wydolności po zastosowanym leczeniu farmakologicznym i rewaskularyzacyjnym
 • ocena wydolności chorych po zabiegach na zastawkach serca
 • ocena wyników leczenia chorych z niewydolnością serca leczonych farmakologicznie, inwazyjnie metodą angiopla-styki z wszczepianiem stentów wieńcowych, po operacji naczyń wieńcowych i wad zastawkowych, chorych z zabu-rzeniami rytmu i przewodnictwa jak również po przeszczepach serca
 • ocena skuteczności zastosowanego modelu rehabilitacji
 • ocena układu oddechowego przed i po zabiegach kardiochirurgicznych.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

pracownia uczestniczy w licznych badaniach naukowych wymagających u chorych z kardiomiopatią niedokrwienną i poza-palną:

 • oceny rezerwy wieńcowej,
 • pomiaru VO2 max u chorych z niewydolnością serca
 • skuteczności leczenia farmakologicznego i zabiegowego

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

 • zajęcia praktyczne ze studentami V i VI roku wydziału lekarskiego
 • szkolenie podyplomowe lekarzy z zakresu testów
 • czynnościowych układu krążenia i oddychania przed egzaminami specjalizacyjnymi z kardiologii i medycyny spor-towej
 • szkolenie techników ekg
 • kursy szkoleniowe dla pielęgniarek

 

WYKONYWANIE BADANIA:

 • testy wysiłkowe na bieżni ruchomej i cykloergometrze rowerowym z monitorowaniem zapisu ekg
 • testy wysiłkowe na bieżni ruchomej z pomiarem zużycia tlenu i oceną zaburzeń metabolicznych
 • badania spirometryczne.