Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu podlegający przepisom o koordynacji przebywające na terenie RP.

Osoby mieszkające lub czasowo przybywające w Polsce i korzystające tu ze świadczeń zdrowotnych mogą je uzyskać w dwóch odrębnych systemach prawnych: unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dyrektywy transgranicznej. Każdy z tych systemów rządzi się odmiennymi prawami i nakłada różne obowiązki na osoby z nich korzystające.

 

Wybór systemu pozostaje w gestii samego pacjenta.

 

Dlatego warto zapoznać się z przysługującymi prawami oraz obowiązkami nałożonymi na pacjenta w związku z dokonanym wyborem. Wiedza o różnicach w odniesieniu do przysługujących uprawnień i nałożonych obowiązków umożliwi pacjentowi skorzystanie w pełni z przysługujących mu praw.