Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Szpitalny Zespół ds. Etyki SCCS

Informujemy, że w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu działa Szpitalny Zespół ds. Etyki, do której mogą zwracać się pacjenci z problemami natury etycznej oraz pracownicy i osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilno-prawnych z SCCS. Zespół podejmuje działania na rzecz aktywnego udziału zatrudnionych w SCCS w procesie kształtowania, popularyzacji i przestrzegania zasad uaktualnionego Kodeksu Etyki Pracowników SCCS wprowadzonego dnia 25.05.2023 r. Zarządzeniem Dyrektora nr 83/2023 oraz innych obowiązujących grupy zawodowe Kodeksów Etyki. 

ZADANIA SZPITALNEGO ZESPOŁU ds. ETYKI
 

 1. Promowanie znajomości praw pacjenta oraz monitorowanie ich przestrzegania.
 2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej zgodnie z Kodeksem Etyki Pracowników SCCS, Kodeksem Etyki Lekarskiej, Kodeksem Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej oraz Kodeksem Etyki Fizjoterapeuty.
 3. Przyjmowanie pytań i udzielanie odpowiedzi w zakresie obowiązującego Kodeksu Etyki oraz uwag o naruszeniu obowiązującego Kodeksu, od pracowników SCCS i osób świadczących usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych wykonujących świadczenia w miejscu i na rzecz SCCS.
 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w zakresie leczenia pacjentów.
 5. Udzielanie wsparcia personelowi medycznemu, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
 6. Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji: osoba wykonująca zawód medyczny – pacjent, pacjent – osoba wykonująca zawód medyczny oraz w relacjach pomiędzy pracownikami szpitala.
 7. Zgłaszanie Dyrekcji wniosków dotyczących aktualizacji Kodeksu Etyki o nowe zapisy lub zmianę istniejących w oparciu o zgłoszone uwagi.
 8. Współpraca Zespołu z innymi zespołami, komisjami i komitetami działającymi na terenie SCCS.
 9. Przedstawienie Dyrekcji na przeglądzie zarządzania corocznego raportu z działań na rzecz kultury organizacyjnej, opartej na etyce i poszanowaniu powszechnie przyjętych wartości.


TRYB ZGŁASZANIA WNIOSKÓW
 

 1. Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół może się odbywać przez:
 • zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: zespol.ds.etyki@sccs.pl
 • pisemnie przez Kancelarię w zaklejonej kopercie zaadresowanej: Do Zespołu ds. Etyki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
 1. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.