Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

EDU-HEART SILESIAN POWER

 

NIEODPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE DLA LEKARZY!

 

Ruszyła rekrutacja - ZAPISZ SIĘ

 

Szanowni Państwo,

 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu zostało beneficjentem środków na realizację projektu edukacyjnego pt. „EDU HEART SILESIAN POWER -  Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka.”

 

W ramach projektu dofinansowanie otrzymały następujące kursy:

  1. Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej
  2. Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta
  3. Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany - od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta
  4. Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca
  5. Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO)
  6. Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków
  7. Wspomaganie niewydolnego serca krótko-, średnio- i długoterminowe (MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team

 

Jako ponadregionalny ośrodek referencyjny oferujemy wysoki poziom merytoryczny, co najmniej 50% zajęć praktycznych, małe grupy, nowoczesny sprzęt. Szczegóły dot. programu poszczególnych kursów, rekrutacji, itd. znajdują się w zakładkach poniżej.

 

Zapraszamy specjalistów i rezydentów z kardiologii, kardiochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, internistów, pediatrów, a także lekarzy innych specjalności, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu, aby poszerzyć swoje umiejętności, uzyskując dodatkowe kompetencje przydatne w wykonywaniu swojego zawodu.

 

Powyższy grant uzyskano w drodze zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 

Serdecznie zapraszamy!