Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Działalność diagnostyczna

Pracownia Zaburzeń Rytmu oraz Elektrokardiografii Dorosłych działa od roku 1985. Wykonuje się w niej 4500 badań holterowskich dla wszystkich oddziałów klinicznych oraz zespołu Poradni Ślą-skiego Centrum Chorób Serca.

Pracownia wposażona jest w systemy do monitorowania EKG metodą Holtera:

  • PATHFINDER 700 oraz Pathfinder Digital firmy Reynolds Medical z rejestratorami cyfrowymi Lifecard CF. Tworzą one zintegrowany system umożliwiający wymianę danych i wzajemne wykorzystanie oprogramowań, po-zwalając na kompleksową i wszechstronną analizę holterowską.
  • H-Scribe II firmy Mortara

Badania wykonywane w Pracowni:

 

Analizy holterowskie w nowoczesnym zakresie, obejmującym badania kliniczne, służące ocenie zaburzeń rytmu serca oraz naukowe, koncentrujące się nad oceną czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego, w tym:

 

24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera:

  • analiza zaburzeń rytmu serca
  • ocena zmian niedokrwiennych objawowych i bezobjawowych
  • analiza funkcji wszczepionych stymulatorów
  • czasowa i częstotliwościowa ocena HRV
  • analiza QT „beat by beat”, z uwzględnieniem dynamiki QT
  • ocena bezdechu nocnego

Monitorowanie holterowskie na żądanie: „event Holter” przy użyciu cyfrowych rejestratorów: VS 20 i ST 80 oraz pro-gramu Cardio Connect firmy Reynolds Medical

 

Przedłużone monitorowanie holterowskie:

  • 48 godzinne i 7 dniowe rejestracje z wykorzystaniem rejestratorów Lifecard CF oraz oraz oprogramowania Lifescreen Reynolds Medical
  • 12-kanałowe rejestracje holterowskie, z oceną zaburzeń rytmu serca i niedokrwienia

Ponadto w Pracowni wykonywane jest 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego przy użyciu rejestratorów ciśnie-niowych Tracker NIBP 2 Reynolds Medical