Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

ISO - Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ)

alt=""Certyfikat ISO potwierdza wysoki poziom świadczonych usług medycznych, zobowiązuje szpital do stałego podnoszenia jakości a wdrożone procedury gwarantują pewien poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjenta jak i dla personelu. Podstawowym założeniem ZSZ jest zasada ciągłego dążenia do poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych działań. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach trudnych, np. w przypadku wystąpienia tzw. zdarzeń niepożądanych. Dzięki jasnym procedurom można sprawdzić czy i w którym miejscu popełniono błąd.


Utrzymanie ZSZ ma na celu utrzymanie wysokiej pozycji szpitala na wymagającym rynku w obliczu rosnącej konkurencji w sektorze usług medycznych; większe skupienie się na celach i oczekiwaniach pacjentów; poprawa wizerunku szpitala; poprawa organizacji pracy; redukcja kosztów usuwania odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększenie oszczędności energii i materiałów.

 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  alt=""Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wynika z misji, która brzmi: „Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję…”.


  Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi atmosferę serdeczności, bezpieczeństwa i codziennego ciepła.

  Dyrekcja Śląskiego Centrum Chorób Serca dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje Politykę zintegrowanego systemu zarządzania przystosowując ją do zmieniających się warunków. Polityka jest znana wszystkim pracownikom szpitala a także jest powszechnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób.
   


  Kierownictwo Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji Polityki zintegrowanego systemu zarządzania.

  rozwiń Zwiń
 • System Zarządzania Jakością - Norma ISO 9001

  Norma ISO 9001:2015 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością, przeznaczona dla celów certyfikacji, którą stosować mogą wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie procesów i dostarczanie wyników ich skuteczności oraz ciągłe ich doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.

  Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

  Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:

  1. zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);
  2. przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju);
  3. zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
  4. podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów. Bardzo dobre wsparcie w identyfikowaniu procesów: model APQC, dokładnie opisany w książce Modelowanie organizacji procesowej pod redakcją J. Auksztola i M. Chomuszko);
  5. systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);
  6. ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
  7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);
  8. wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).
  rozwiń Zwiń
 • System Zarządzania Środowiskowego - norma ISO 14001

  Celem norm serii ISO 14001 jest pomoc organizacjom, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja oddziaływania na środowisko i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie działalności.

  Wymagania zawarte w normie ISO 14001 określają, jakie wymagania muszą być spełnione, nie określają, w jaki sposób należy to zrobić. Sposób spełnienia wymagań jest dowolny, indywidualny, dostosowany do organizacji wdrażającej system a osiągane wyniki zarządzania środowiskowego uzależnione od możliwości organizacji. Spełnienie wymagań zawartych w ISO 14001 niesie ze sobą zawsze zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.


  Wdrożony system zarządzania środowiskowego oparty na normie ISO 14001 musi nadzorować usługi, które mają największy wpływ na środowisko. Norma obejmuje swoimi wymaganiami także zagadnienia przepływu informacji oraz identyfikacji potencjalnych sytuacji awaryjnych i zapobiegania im. Przepisy prawne w Polsce wymagają od przedsiębiorstw a więc także od Śląskiego Centrum Chorób Serca nadzorowania procesów związanych np. z produkcją odpadów w celu okresowego sporządzania różnego rodzaju raportów. Toteż wiele działań związanych z oddziaływaniem na środowisko jest nadzorowanych przez Śląskie Centrum Chorób Serca.


  Wieloletnia masowa produkcja bez zwracania uwagi na niszczenie środowiska naturalnego sprawiła, iż stajemy przed bardzo trudnymi problemami ochrony tego, co jeszcze pozostało. Organizacje ekologiczne wymogły na rządach wprowadzenie opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Okazuje się jednak, że to nie wystarcza- konieczna jest świadomość u pracowników i kierownictwa rzeczywistych kosztów niszczenia naszego otoczenia. Zwiększaniu tej świadomości ma służyć norma ISO 14001, która opisuje system zarządzania środowiskiem. Organizacje wprowadzają systemy zarządzania środowiskowego przede wszystkim w celu usystematyzowania działań prowadzących do minimalizowania negatywnego wpływu swojej działalności podstawowej na środowisko.


  ZOBOWIĄZANIA DO SPEŁNIENIA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ ŚRODOWISKOWYCH:

  • przestrzeganie obowiązujących przepisów i wymagań prawnych dotyczących środowiska naturalnego, które dotyczą aspektów środowiskowych.
  • uwzględnienie nowoczesnych technologii ochrony środowiska przy modernizacji szpitala.
  • staranny dobór dostawców i wykonawców usług dla Szpitala z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.
  • ograniczenie zużycia zasobów, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
  • podnoszenie świadomości pacjentów i personelu w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
  • prowadzona przez Szpital działalność środowiskowa jest wyrazem świadomej troski o środowisko naturalne, chcemy być, bowiem postrzegani jako Szpital przyjazny dla środowiska
  rozwiń Zwiń
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – norma ISO 45001

  Celem normy ISO 45001  jest umożliwienie organizacji odpowiedniego zaprojektowania i wdrożenia elementów systemu zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem wymagań przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących tej dziedziny.

  Norma została opracowana w sposób umożliwiający jej zastosowanie przez każdą organizację, niezależnie od rodzaju działalności i wielkości. Analogicznie jak w normie ISO 14001, model systemu zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy oparty jest na spełnieniu norm prawnych oraz na koncepcji ciągłego doskonalenia. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy nakłada wymóg angażowania pracowników zarówno do staranniejszego przestrzegania przepisów bhp, jak też podejmowania działań w celu poprawy stanu bhp w organizacji.


  ZOBOWIĄZANIA DO SPEŁNIENIA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

  • zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
  • wprowadzenie skutecznej kontroli ryzyka zawodowego i dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • podnoszenie kwalifikacji personelu i ich zaangażowanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • uwzględnianie przy modernizacji Szpitala rozwiązań sprzyjających komfortowi pobytu i pracy w Szpitalu.
  • spełnianie wymagań prawnych i innych w zakresie BHP.
  rozwiń Zwiń
 • Informacja o działaniach i usługach Śląskiego Centrum Chorób Serca, które mają znaczący wpływ na środowisko

  Zgodnie z punktem 4.4.3 Polskiej Normy PN-EN ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego Dyrekcja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu podjęła decyzję informowania społeczności o znaczących działaniach i usługach Śląskiego Centrum Chorób Serca, które mają znaczący wpływ na środowisko.

  Zarządzanie środowiskowe jest bardzo istotnym elementem działalności każdej organizacji. Celem systemu jest uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej, głównie poprzez uporządkowany proces ciągłego doskonalenia.


  Do najistotniejszych elementów wchodzących w skład systemu zarządzania środowiskowego należą:

   

  1. Planowanie, które obejmuje identyfikację działań środowiskowych, wymagań prawnych i innych w zakresie ochrony środowiska, określenie celów, zadań i programów zarządzania środowiskowego.
  2. Doskonalenie oraz funkcjonowanie całego systemu, którego podjęła się Dyrekcja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


  W celu poprawnego funkcjonowania systemu wskazano poniżej obszary, które znacząco wpływają na środowisko. Uwagi dotyczące działań środowiskowych, które od Pani/Pana otrzyma Śląskie Centrum Chorób Serca będą brane pod uwagę przy weryfikacji obecnej listy działań środowiskowych oraz typowaniu znaczących działań środowisko-wych i opracowaniu programu polityki i działań środowiskowych.


  Do szczególnie istotnych działań środowiskowych należy zaliczyć:

   

  1. zużycie energii elektrycznej i cieplnej,
  2. znaczne zużycie wody na cele socjalne, wytwarzanie ścieków (zarówno komunalnych, jak i wód opadowych i rozto-powych z powierzchni utwardzonych),
  3. emisję ścieków,
  4. wytwarzanie odpadów medycznych, komunalnych,
  5. źródła promieniowania jonizującego.
    

  Monitoring: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu monitoruje zgodność działalności z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi i innymi dotyczącymi ochrony środowiska. Wyniki monitoringu wykorzystywane są dla określenia efektów działalności środowiskowej i wykazania zgodności z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

  rozwiń Zwiń