Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Regulamin uczestnika

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

„EDU-HEART SILESIAN POWER „Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka.”

 

§1

 

INFORMACJE O PROJEKCIE ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w projekcie EDU-HEART SILESIAN POWER „Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka”, specjalistycznego szkolenia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
 2. Beneficjentem oraz realizatorem Projektu jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu z siedzibą przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze, w skrócie „SCCS”.
 3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2023 roku, zgodnie z umową POWR.05.04.00-IP.05-00-006/18.
 4. Celem projektu jest rozwój kompetencji oraz podwyższenie umiejętności zawodowych 1116 lekarzy w zakresie nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.
 5. Zasięg projektu  - ogólnopolski. Uczestnikami mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni, osoby niepełnosprawne, zgodne z zasadami równości szans, w tym równości płci.
 6. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 7. Realizowany w ramach Projektu program zajęć jest zgodny z zakresem przedmiotowym zaakceptowanym przez Instytucję Pośredniczącą oraz Konsultantów Krajowych w dziedzinach kardiologii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz kardiochirurgii i dotyczy
 8. Każde ze szkoleń podzielone jest na część teoretyczną (wykładową) oraz część praktyczną, przy czym zajęcia praktyczne stanowią co najmniej 50% godzin szkoleniowych.
 9. Każde szkolenie objęte jest limitem dostępnych miejsc.
 10. Program oraz inne informacje dotyczące planowanych szkoleń, udostępniane są na stronie internetowej SCCS https://www.sccs.pl/nauka-innowacje/edu-heart-silesian-power-1 oraz w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym i Nowych Technologii Medycznych, tel. 32 373 38 54; email: kursy@sccs.pl ; z siedzibą w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9.
 11. Regulamin Projektu określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach, a w szczególności:
 1. zakres wsparcia udzielonego w ramach Projektu,
 2. warunki uczestnictwa,
 3. rekrutację oraz obowiązki uczestników,
 4. rezygnację i wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie,
 5. ochronę danych osobowych i inne.

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 

 1.  „EDU-HEART SILESIAN POWER „Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik  symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka” - projekt realizowany przez SCCS na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-IP.05-00-006/18 w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
 2. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia, u. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
 3. Beneficjent – Podmiot realizujący Projekt, tj. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 4. Uczestnik/czka projektu – który/a po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie został/a zakwalifikowany/a do udziału w poszczególnych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu.
 5. Kierownik Projektu (KP) – osoba koordynująca wszelkie działania przewidziane w Projekcie oraz odpowiedzialna za ich realizację.

 

§2

 

ZAKRES WSPARCIA

 

 1. Realizowane szkolenia są bezpłatne.
 2. Wsparcie obejmuje:
 1. Koszt zakwaterowania w hotelu wraz ze śniadaniem i kolacją. Uczestnik ma prawo skorzystania z zakwaterowania w hotelu, gdy jego miejsce zamieszkania znajduje się powyżej 50 km od miejsca przeprowadzonego szkolenia. Istnieje również możliwość zakwaterowania dzień wcześniej jeżeli uczestnik zgłasza taką potrzebę, jednakże koszt dodatkowej doby hotelowej pokrywa uczestnik.
 2. Koszt cateringu – każdy uczestnik w trakcie szkolenia ma możliwość skorzystania z przerwy kawowej dostępnej podczas kursu, a także lunchu, który jest dostosowany według potrzeb uczestnika i zadeklarowanej przez niego diety (podstawowa/zwyczajna, wegetariańska, wegańska) odpowiednio wybranej przy wypełnieniu zgłoszenia online.

 

§4

 

REKRUTACJA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Projektem zostaną objęci lekarze medycyny posiadający prawo wykonywania zawodu na terenie RP, zatrudnieni w podmiotach leczniczych oraz lekarze wykonujący swój zawód w ramach działalności zawodowej (art. 5 ustawy o działalności leczniczej). W związku z tym, że szkolenia będą realizowane w zakresie schorzeń sercowo-naczyniowych, grupę docelową będą stanowili zarówno lekarze specjaliści, jak i szkolący się rezydenci, głównie w specjalnościach z kardiologii i kardiochirurgii, ale także lekarze innych specjalności, tj. anestezjologii i intensywnej terapii, interny, pediatrii, oraz lekarze POZ.
 2. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest Beneficjent – SCCS.
 3. Rekrutacja w ramach projektu ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem, że jest skierowana wyłącznie do grupy docelowej określonej w § 4 pkt 1 Regulaminu.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie przy wykorzystaniu własnego portalu rekrutacyjnego utworzonego na potrzeby realizacji Projektu.
 5. Rekrutacja składa się z dwóch etapów. I etap - uczestnik szkolenia zobowiązany jest do złożenia elektronicznego formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie projektu: https://www.sccs.pl/nauka-innowacje/edu-heart-silesian-power-1 II etap -  uczestnik wypełnia formularz uzupełniający nr 2 do regulaminu i dostarcza wymagane dokumenty, przesyłając je za pomocą emaila na adres kursy@sccs.pl lub poczty tradycyjnej na adres Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9. Poniżej wykaz składanych dokumentów:
 • CV,
 • dyplom lekarza,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dyplom specjalisty lub aktualne zaświadczenie o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego,
 • oświadczenie uczestnika (zał. nr 7 do umowy o dofinansowanie projektu, zał. nr 1 do Regulaminu),
 • formularz uczestnika (załącznik nr 2 do Regulaminu)
 • deklaracja uczestnika (załącznik nr 3 do Regulaminu).
 1. O zakwalifikowaniu się do Projektu decyduje poprawność formalna złożonych dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.
 2. Dodatkowo, w zadaniu 3: „Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany – od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta”,  o kwalifikacji decyduje wynik wypełnionego online testu. Minimalny limit to 60% poprawnie udzielonych odpowiedzi. Jeśli potencjalny uczestnik nie uzyska takiego pułapu, może zgłosić się na kurs podstawowy, tj. zadanie 2.
 3. Kierowanie na szkolenie odbywa się, aż do wyczerpania miejsc na dany kurs, w określonym terminie. Poniżej limity miejsc oraz liczba edycji przewidziana dla każdego z kursów w trakcie trwania Projektu.:

Zad. 1 – grupa 15 osób; liczba edycji 15

Zad. 2 – grupa 12 osób; liczba edycji 12

Zad. 3 – grupa 12 osób; liczba edycji 12

Zad. 4 – grupa 12 osób; liczba edycji 4

Zad. 5 – grupa 24 osób; liczba edycji 12

Zad. 6 – grupa 4 osób; liczba edycji 30

Zad. 7 – grupa 4 osób; liczba edycji 12

Zad. 8 – grupa 6 osób; liczba edycji 12

 

 1. Kwalifikacja uczestników będzie weryfikowana w oparciu o wypełniony i przesłany online formularz, zawierający dane osobowe oraz pozostałe dokumenty, zgodne z załącznikami do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zgłoszenia się większej niż planowana liczby osób, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W każdym kursie (jeżeli istnieje taka potrzeba) utworzona jest lista rezerwowa, aby w każdym szkoleniu uczestniczyła maksymalna liczba osób.
 3. Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednego ze szkoleń. Weryfikacja będzie dokonywana na podstawie numeru PESEL.
 4. Podstawą uzyskania statusu uczestnika Projektu jest przesłanie wymaganych dokumentów drogą emailową lub pośrednictwem poczty/kuriera, wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki do Regulaminu oraz potwierdzenie zakwalifikowania przez Beneficjenta.
 5. O wyniku procesu rekrutacyjnego i kwalifikacji uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie mailowo lub telefonicznie.

 

§ 5

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

 1. Do obowiązków uczestnika Projektu należy w szczególności:
 • zapoznanie się z treścią i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu;
 • zaakceptowanie i złożenie podpisu pod oświadczeniem uczestnika Projektu – Załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie projektu oraz załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • rozwiązanie testu nr I przed rozpoczęciem wykładów, podczas pierwszego dnia szkolenia,
 • udział we wszystkich zajęciach  w ramach szkolenia, na które dany uczestnik dokonał zgłoszenia i uzyskał status uczestnika Projektu, spełniając tym samym wszystkie wymagania rekrutacyjne;
 • wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej oceniającej jakość realizowanych szkoleń pod względem organizacyjnym i merytorycznym,
 • rozwiązanie testu nr II na zakończenie szkolenia, oceniającego uzyskane w trakcie szkolenia kompetencje.
 1. Każdy z uczestników, który ukończy szkolenie spełniając wszystkie ww. obowiązki otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabytą wiedzę w postaci certyfikatu.

 

§ 6

 

REZYGNACJA I WYKLUCZENIE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 1. Uczestnik, który zarejestrował się do udziału w Projekcie może zrezygnować, zmienić termin lub miejsce odbycia kształcenia tylko w uzasadnionych przypadkach, jednakże nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Rezygnacja może mieć miejsce tylko w wyniku istotnych, niezależnych od Niego zdarzeń losowych, których nie mógł przewidzieć w momencie przystąpienia do szkolenia. Obowiązek wykazania wystąpienia zdarzenia losowego spoczywa na Uczestniku.

 

§ 7

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych uczestników Projektu jest zgodny z wymogami systemu rozliczeniowego SL 2014 w zakresie monitorowania uczestników Projektu.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych zawarty jest w Załączniku nr 7 do umowy o dofinansowanie projektu oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Ochrona danych osobowych Uczestnika

 

§ 8

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Beneficjenta Projektu i obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
 2. SCCS zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji zadań w Projekcie, gdy liczba chętnych nie będzie zgodna z wymaganą liczbą na dany kurs.
 3. Beneficjent  zastrzega  sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Na zakończenie szkolenia SCCS przygotowuje certyfikat o ukończeniu kursu.
 5. Podstawą do zaliczenia kursu stanowią dokumenty, które Uczestnik ma obowiązek przedłożyć poprzez email kursy@sccs.pl lub osobiście w trakcie trwania szkolenia, ewentualnie w terminie 5 dni od zakończenia szkolenia.