Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Dostęp do dokumentacji medycznej

 

 

 

 

Dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna oraz dokumentacja medyczna zbiorcza może zostać udostępniona za życia i po śmierci pacjenta:

 

 • na żądanie pacjenta, którego dotyczy (na podstawie dokumentu ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
 • jego przedstawicielowi ustawowemu za okazaniem odpowiedniego dokumentu: rodzicom do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat (za okazaniem dowodu osobistego) lub opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.)
 • osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu stanowiącym część historii choroby,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta w innej jednostce służby zdrowia. Upoważnienie musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez tą jednostkę.

 

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta w historii choroby może wystąpić do SCCS w formie pisemnej o sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku (w formie papierowej lub elektronicznej – badania obrazowe) właściwej dokumentacji medycznej. W tym celu należy złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej stanowiący formularz F5/PS/PSJ/23 
 

Wniosek pacjenta o udostępnienie dokumentacji należy składać w Archiwum szpitalnym (budynek B, parter pok. nr OA10) od poniedziałku – do piątku w godz. 8:00-14.30

Wniosek dostępny jest:

 • na stronie Internetowej SCCS (na dole strony)
 • u Koordynatora/Inspektora ds. dokumentacji medycznej  (budynek B, parter pok. nr OA10).

Pacjent może także wnioskować o udostępnienie dokumentacji na innym, dowolnym arkuszu spełniającym cechy wniosku, który powinien dostarczyć do SCCS lub przesłać pocztą tradycyjną na adres SCCS z dopiskiem „dokumentacja medyczna”.


Dane kontaktowe:

numer telefonu: (32) 479 35 43

e-mail: dokumentacja@sccs.pl


WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI USTALONEJ W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 28 UST. 4 USTAWY Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 r. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA 
 

 1. Dokumentacja medyczna z pobytu w szpitalu - 0,40 zł / 1 str.
 2. Dokumentacja medyczna z leczenia w poradni - 0,40 zł / 1 str.
 3. Zapis zabiegu hemodynamicznego w formie elektronicznej (CD/ DVD) – 2,00 zł / 1 szt.
 4. Odpis lub wyciąg dokumentacji medycznej – 7 zł / str.
 5. Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (CD/ DVD) – 2,00 zł / 1 szt.
 6. Zaświadczenie o przebyciu operacji – 7,00 zł / 1 szt.
 7. Zaświadczenie o pobycie na danym oddziale - 7,00 zł / 1 szt.
 8. Anonimizacja dokumentacji medycznej – 0,70 zł / 1 str.

W/w. opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,

2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 

„Śląskie Centrum Chorób Serca udostępnia również wersję elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem platformy IKP https://pacjent.gov.pl/ "