Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przewody doktorskie

 • Krzysztof Mistarz - Wpływ blokera kalmoduliny - trifluoroperazyny na mięsień lewej komory serca poddany niedokrwieniu w warunkach hypotermii i kardioplegii; 1988
 • Bronisław Czech - Wczesne i odległe wyniki rekonstrukcji zastawki mitralnej w materiale własnym; 1993
 • Mirosław Drzazga - Czynniki wpływające na śmiertelność chorych we wczesnym okresie pooperacyjnym po transplantacji serca; 1993
 • Romuald Cichoń - Ocena przeszczepów allogennych tętnic szyjnych konserwowanych metodą krioprezerwacji u psów; 1993
 • Bogusław Ryfiński - Zastosowanie kontrpulsacji wewnątrzaortalnej w leczeniu obrzęków kończyn dolnych pochodzenia limfatycznego; 1993
 • Jerzy Rybicki - Ocena wyników rehabilitacji ruchowej chorych we wczesnym i późnym okresie po transplantacji serca; 1994
 • Małgorzata Pindycka-Piaszczyńska - Wpływ leczenia immunosupresyjnego na występowanie zakażeń grzybiczych – Candica albicans w jamie ustnej u chorych po transplantacji serca; 1995 
 • Jacek Majewski - Znaczenie badań hemodynamicznych w układzie krążenia u dawców ze stwierdzoną śmiercią mózgu dla przeszczepów serca; 1995
 • Jacek Kaperczak - Rewaskularyzacja mięśnia sercowego z użyciem obu tętnic piersiowych wewnętrznych – ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego w materiale własnym; 1996
 • Ryszard Łupiński - Rozważania nad etiopatologią tętniaków lewej komory serca u dzieci z gruźlicą; 1997
 • Robert Pudlo - Występowanie zaburzeń psychicznych u chorych po transplantacji serca; 1998
 • Marian Kuczia - Operacje ogólnochirurgiczne u chorych z przeszczepionym sercem; 1998 
 • Jan Borzymowski - ocena przydatności tętnicy nabrzusznej do pomostowania naczyń wieńcowych; 1998
 • Jacek Wojarski - Skojarzenie immunosupresji Cyklosporyną A ze stałym podawaniem ketokonazolu u pacjentów do transplantacji serca; 1999 
 • Inna Kovalenko - Ocena zaburzeń termoregulacji u dzieci operowanych z powodu wad wrodzonych serca w krążeniu pozaustrojowym i hipotermii; 2000
 • Jarzy Pacholewicz - Ocena krwioprezerwowanej tętnicy piersiowej wewnętrznej jako materiału do pomostowania naczyń wieńcowych; 2000
 • Przemysław Trzeciak - Odległe wyniki chirurgicznego leczenia choroby niedokrwiennej serca u pacjentów poniżej 40 roku życia; 2000
 • Ireneusz Haponiuk - Przydatność małoinwazyjnej sternotomii w leczeniu operacyjnym wad serca u dzieci; 2000
 • Anna Baranowska - Ocena czynności płuc u pacjentów z hemodynamicznie pojedynczą komorą serca po paliatywnych zabiegach kardiochirurgicznych; 2002
 • Tomasz Hrapkowicz - Wczesne i odległe wyniki pomostowania naczyń wieńcowych u chorych z bardzo dużym uszkodzeniem mięśnia sercowego (EF<25%) w przebiegu choroby niedokrwiennej; 2002
 • Michał Zakliczyński - Doświadczenia własne w rozpoznawaniu i leczeniu terydoopornego odrzucania komórkowego u pacjentów po przeszczepie serca; 2002
 • Roman Przybylski - Resuscytacja uszkodzonego niedokrwieniem mięśnia sercowego szczura ciepłą kardioplegią z krwią i kardioplegią krystaliczną; 2002
 • Beata Chodór - Średnioterminowa i odległa ocena kliniczna dzieci po przeszczepie serca; 2003
 • Marcin Krasoń - Wpływ 2, 3-Butanedionu oksymu (BDM) na wybrane wskaźniki pracy serca i jego zastosowanie w izolowanym sercu szczura; 2004
 • Bartłomiej Zych - Porównanie skuteczności różnych metod ograniczających przetoczenia preparatów krwi w leczeniu chirurgicznym chorób serca; 2004
 • Tomasz Timek - Fizjologia zastawki mitralnej po zastosowaniu plastyki sposobem Alfieriego; 2005
 • Tomasz Niklewski - Echokardiografia obciążeniowa w ocenie funkcji mechanicznych zastawek wszczepionych u chorych z wąskim pierścieniem aortalnym; 2005
 • Adam Partyka - Zmodyfikowana metoda plastyki zastawki mitralnej z wykorzystaniem wymiany strun ścięgnistych; 2006
 • Arkadiusz Farmas - Porównanie wczesnych wyników leczenia operacyjnego pacjentów z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej techniką tradycyjną i małoinwazyjną (OPCAB); 2007
 • Piotr Pasek - Analiza czynników ryzyka powikłań neurologicznych po operacjach przewlekłych tętniaków aorty wstępującej ze szczególnym uwzględnieniem miejsca kaniulacji tętniczej; 2007
 • Bartłomiej Szafron - Modyfikacja własna europejskiego systemu oceny ryzyka zgonu chirurgii serca; 2007
 • Michał Zembala - Angiogeneza w niedokrwionej kończynie tylnej królika po stymulacji genami kodującymi czynniki wzrostu fibroblastów i hepatocytów; 2007
 • Anna Barańska-Kosakowska – Wartość rokownicza nieimmunologicznych czynników ryzyka w rozwoju Choroby Tętnic Wieńcowych Przeszczepionego Serca; 2009
 • Marcin Maruszewski – Przydatność sildenafilu w zmniejszeniu niewydolności prawokomorowej przeszczepionego serca; 2011
 • Maria Karolina Lizak – Przydatność badania spirometrycznego w prognozowaniu czasu przeżycia chorych kwalifikowanych do transplantacji serca; 2011
 • Anna Krynicka-Mazurek - Infekcja wirusem cytomegalii u pacjentów po przeszczepieniu serca. Analiza częstości występowania oraz wpływ na rokowanie; 2011
 • Izabela Jaworska - Poczucie koherencji, umiejscowienie kontroli zdrowia i jakość życia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poddanych pomostowaniu naczyń wieńcowych; 2012
 • Marta Pijet - Optymalizacja oceny cyfrowej biopsji endomiokardialnej po transplantacji serca celem diagnostyki ostrego odrzucania przy pomocy analizy fraktalnej; 2013
 • Marek Ochman - Nordic walking jako nowy model rehabilitacji oddechowej chorych kwalifikowanych do przeszczepu płuc; 2014
 • Marta Szewczyk - Ocena wiarygodności i przydatności klinicznej oznaczania stężenia kwasu mykofenolowego w surowicy metodą immunoenzymatyczną (EMIT) u pacjentów po przeszczepieniu narządów klatki piersiowej leczonych immunosupresyjnie mykofenolanem mofetylu ze szczególnym uwzględnieniem biorców serca; 2014
 • Dominika Trybunia-Orzeszek Ocena skuteczności i bezpieczeństwa ewerolimusu u chorych po ortotopowym przeszczepieniu serca; 2014
 • Ariel Plewka - Diagnostyka różnicowania kardiomiopatii z wykorzystaniem metody multifraktalnej; 2015
 • Jacek Wacławski - Wyniki leczenia przezskórną walwuloplastyką balonową chorych z ciężką stenozą zastawki aortalnej. 2016
 • Mateusz Knop - Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego u dzieci poniżej 3 roku życia. 2016
 • Marta Kurdziel -  Wpływ ekstremalnych wysokości podczas zdobywania ośmiotysięczników bez wspomagania tlenem na wybrane zagadnienia czynności układu sercowo-naczyniowego. 2016
 • Jacek Niedziela - Rokownicze znaczenie utraty masy ciała u chorych z przewlekłą niewydolnością serca i cukrzycą typu 2. 2017
 • Joanna Boidol - Ocena wartości prognostycznej najczęściej stosowanych kryteriów pozytywnej odpowiedzi na stymulację resynchronizującą serce. 2017
 • Agnieszka Liberska - Zastosowanie telemonitoringu urządzeń wszczepialnych u chorych z przewlekłą, zaawansowaną niewydolnością serca leczonych z pomocą terapii resynchronizującej. 2017
 • Karol Miszalski - Jamka - Wartość diagnostyczna i prognostyczna kardiolo- gicznego rezonansu magnetycznego u chorych z niescaleniem mięśnia lewej komory. 2017
 • Arkadiusz Wierzyk - Echokardiograficzna próba oceny odrzucania przeszczepu serca w grupie pediatrycznej. 2017
 • Łukasz Pyka - Wpływ kompletności rewaskularyzacji na rokowanie odległe u chorych ze skurczową niewydolnością serca. 2018
 • Mateusz Ostręga - Charakterystyka kliniczna, sposób leczenia i rokowanie chorych ze skrajnie ciężką niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej i nieniedokrwiennej. 2018
 • Krzysztof Myrda - Wpływ abciksimabu na wyniki leczenia chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST powikłanego wstrząsem kardiogennym poddanych angioplastyce wieńcowej. 2018
 • Paweł Francuz - Zaburzenia gospodarki węglowodanowej wykryte w obserwacji średnioterminowej oraz ich znaczenie rokownicze po zawale serca leczonym inwazyjnie. 2019
 • Jadwiga Obrębska - Znaczenie rokownicze zaburzeń gospodarki węglowodanowej u chorych z zawałem serca leczonych inwazyjnie w zależności od płci i wieku. 2019
 • Jarosław Gorol - Miejsce rotablacji w przezskórnych interwencjach wieńcowych. Powikłania wczesne i odległe oraz rokowanie chorych po zabiegu rotablacji tętnic wieńcowych. 2019
 • Karolina Antończyk - Zastosowanie obrazowania echokardiograficznego metodą speckle-tracking do oceny ostrego odrzucania serca przeszczepionego. 2019
 • Katarzyna Birkner - Wpływ cukrzycy typu 2 na wczesne i odległe wyniki leczenia zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST u chorych poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej. 2019
 • Marcin Garbacz „Ocena terapeutycznego potencjału ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu (MSC) w modelu zawału mięśnia sercowego u myszy, za pomocą zaawansowanych parametrów echokardiograficznych" 2020
 • Joanna Śliwka „Ocena przydatności heterotopowego modelu przeszczepu serca” 2020