Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zakres udzielanych świadczeń

Informacje dla pacjentów zgodnie z § 24 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 z późn. zm)

 

I. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


1. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

 • Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne
 • Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

2. Zakres stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – szpitalnych obejmuje: kardiologię, angiologię, kardiochirurgię, transplantologię serca i płuc, intensywną terapię, chirurgię naczyniową, diabetologię oraz rehabilitację kardiologiczną.


3. Zakres ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmuje: kardiologię, kardiochirurgię, transplantologię serca i płuc oraz rehabilitację kardiologiczną


II. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI USTALONEJ W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 28 UST. 4 USTAWY Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 r. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA:

 

 1. Dokumentacja medyczna z pobytu w szpitalu - 0,40 zł / 1 str.
 2. Dokumentacja medyczna z leczenia w poradni - 0,40 zł / 1 str.
 3. Zapis zabiegu hemodynamicznego w formie elektronicznej (CD/ DVD) – 2,00 zł / 1 szt.
 4. Odpis lub wyciąg dokumentacji medycznej – 7 zł / str.
 5. Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (CD/ DVD) – 2,00 zł / 1 szt.
 6. Zaświadczenie o przebyciu operacji – 7,00 zł / 1 szt.
 7. Zaświadczenie o pobycie na danym oddziale - 7,00 zł / 1 szt.
 8. Anonimizacja dokumentacji medycznej – 0,70 zł / 1 str.

w/w. opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:

 •  pacjentowi albo jemu przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
 •  w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

III. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 72 h OD OSÓB LUB INSTYTUCJI UPRAWNIONYCH DO POCHOWANIA ZWŁOK NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 31 STYCZNIA 1959 R. O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH (DZ. U. 2020.1947) ORAZ OD PODMIOTÓW, NA ZLECENIE KTÓRYCH PRZECHOWUJE SIĘ ZWŁOKI W ZWIĄZKU Z TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIEM KARNYM.


Wysokość opłaty wynosi 30 zł. netto za każdą rozpoczętą dobę.