Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Zakres udzielanych świadczeń

Informacje dla pacjentów zgodnie z § 24 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 z późn. zm)

 

I. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


1. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

  • Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne
  • Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

2. Zakres stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – szpitalnych obejmuje: kardiologię, angiologię, kardiochirurgię, transplantologię serca i płuc, intensywną terapię, chirurgię naczyniową, diabetologię oraz rehabilitację kardiologiczną.


3. Zakres ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmuje: kardiologię, kardiochirurgię, transplantologię serca i płuc oraz rehabilitację kardiologiczną


II. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI USTALONEJ W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 28 UST. 4 USTAWY Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 r. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA:

 

  1. Dokumentacja medyczna z pobytu w szpitalu - 0,40 zł / 1 str.
  2. Dokumentacja medyczna z leczenia w poradni - 0,40 zł / 1 str.
  3. Zapis zabiegu hemodynamicznego w formie elektronicznej (CD/ DVD) – 2,00 zł / 1 szt.
  4. Odpis lub wyciąg dokumentacji medycznej – 7 zł / str.
  5. Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (CD/ DVD) – 2,00 zł / 1 szt.
  6. Zaświadczenie o przebyciu operacji – 7,00 zł / 1 szt.
  7. Zaświadczenie o pobycie na danym oddziale - 7,00 zł / 1 szt.
  8. Anonimizacja dokumentacji medycznej – 0,70 zł / 1 str.

w/w. opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jemu przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,

2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

III. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 72 h OD OSÓB LUB INSTYTUCJI UPRAWNIONYCH DO POCHOWANIA ZWŁOK NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 31 STYCZNIA 1959 R. O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH (DZ. U. 2020.1947) ORAZ OD PODMIOTÓW, NA ZLECENIE KTÓRYCH PRZECHOWUJE SIĘ ZWŁOKI W ZWIĄZKU Z TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIEM KARNYM.


Wysokość opłaty wynosi 30 zł. netto za każdą rozpoczętą dobę.