Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Jakiego lekarza wybrac?

Gabinety zadaniowe

Podążając za postępem wiedzy medycznej, powołaliśmy na bazie naszych umiejętności oraz dostępnej aparatury diagnostycznej, zadaniowy model poradni oparty na zespołach lekarskich specjalizujących się w różnych dziedzinach kardiologii.

W Zespole Poradni Specjalistycznych SCCS konsultacji ambulatoryjnych udzielają lekarze w 18 gabinetach zadaniowych, ukierunkowanych na diagnostykę, leczenie, prewencję chorób układu sercowo- naczyniowego włącznie z gabinetem porad dietetyka. Prowadzona jest również rehabilitacja kardiologiczna dla pacjentów obciążonych schorzeniami serca i naczyń, zespołem metabolicznym, cukrzycą, niewydolnością nerek, udarem mózgu. Zakres ćwiczeń rehabilitacyjnych dostosowany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości danego pacjenta.


Wybór gabinetu o odpowiednim profilu jest dokonywany na podstawie rozpoznania lekarza kierującego, wywiadu zebranego od chorego, wcześniej przeprowadzonych procedur diagnostycznych i terapeutycznych oraz aktualnego stanu zaawansowania choroby.

 • Gabinet dla chorych niezdiagnozowanych, zgłaszających się do SCCS po raz pierwszy

  Gabinet dedykowany jest chorym jeszcze niezdiagnozowanym, którzy otrzymali skierowanie do Poradni Kardiologicznej od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.


  Zespół:

  • dr J. Frycz (lekarz koordynujący),
  • mgr D. Włodarczyk (pielęgniarka koordynująca)

  Zadania gabinetu:

   

  1. Przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego z pacjentem zgłaszającym się po raz pierwszy do Poradni Kardio-logicznej.
  2. Udzielanie porad wysokospecjalistycznych w 18 profilowanych gabinetach diagnostyczno-terapeutycznych.
  3. Wykonanie kompleksowych badań analitycznych.
  4. Wykonanie badań diagnostycznych w dostępnych pracowniach przy poradniach.
  5. Udzielanie porad z zakresu zdrowego stylu życia: promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

   

  Chorzy zgłaszający się na konsultacje powinni się zgłosić do poradni co najmniej pół godziny przed zaplanowaną godziną przyjęcia celem wykonania zleconych procedur diagnostycznych.


  Po przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki i wykonaniu badań dodatkowych chory, w zależności od rodzaju postawionego wstępnie rozpoznania, jest kierowany do:

  1. dalszych badań diagnostycznych z ustaleniem terminu przez lekarza konsultującego,
  2. jeśli w danej chwili nie wymaga leczenia szpitalnego, ani też dalszej diagnostyki kardiologicznej, chory pozostaje pod opieką poradni POZ.
  3. w razie gdy stan zdrowia wymaga dalszej diagnostyki i leczenia podyktowanej stanem zdrowia, chory kierowany jest do oddziałów szpitalnych SCCS:
  • w trybie natychmiastowym (ostry dyżur),
  • w trybie pilnym lub planowym w zależności od rodzaju rozpoznanego schorzenia oraz stopnia zaawansowania choroby.

  Po konsultacji w SCCS chory otrzymuje od lekarza konsultującego kartę informacyjną zawierającą wyniki przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania terapeutycznego. Dalsze leczenie do czasu ponownej kontroli w SCCS powierzamy lekarzom poradni rejonowej, w której konsultują lekarze rodzinni.


  Odrębna grupę chorych stanowią osoby oczekujące na zabiegi chirurgiczne lub leczenie farmakologiczne obciążające układ sercowo-naczyniowy oraz wymagające przed tego rodzaju leczeniem kontroli i diagnostyki kardiologicznej. W takim przypadku przyjmujemy chorych w trybie pilnym celem określenia stopnia zaawansowania schorzenia układu sercowo-naczyniowego i wdrożenia właściwego postępowania terapeutycznego.

 • Gabinet diagnostyki, leczenia i prewencji wtórnej schorzeń serca i naczyń

  Zespół Gabinetu:

  • dr M. Świerad (Kierownik Poradni Kardiologicznej),
  • dr J. Szkodziński,
  • dr M. Frycz

  Gabinetu prewencji wtórnej dedykowany jest pacjentom z rozpoznanymi już wcześniej schorzeniami układu sercowo naczyniowego w celu ustalenia dalszego leczenia farmakologicznego, monitorowania czynników ryzyka, diagnostyki nowo pojawiających się dolegliwości, zapobiegania nawrotom choroby poprzez wczesną diagnostykę i intensyfikację leczenia, a w razie zaostrzeń choroby, kierowania do diagnostyki i leczenia szpitalnego.


  Do zadań konsultującego lekarza należy:

  • przeprowadzenie wywiadu dotyczącego aktualnych dolegliwości , wykonanych zabiegów inwazyjnych, oraz czynników ryzyka
  • ocena skuteczności dotychczasowego leczenia
  • wykonanie procedur diagnostyczno-terapeutycznych:
  • test wysiłkowy, spiroergometryczny, UKG, USG tętnic obwodowych, Holter , kontrola rozrusznika, tomografia komputerowa, badania laboratoryjne , parametry gospodarki lipidowej, węglowodanowej, wydolności nerek, wątroby, elektrolity
  • ustalenie dalszego postępowania leczniczego i diagnostycznego
  • dostosowanie farmakoterapii do aktualnego stanu zdrowia i zgłaszanych dolegliwości
  • po przeprowadzeniu w/wymienionych badań, poinformowanie chorego jak również lekarza kierującego w formie pisemnej (porada kompleksowa) o wynikach i dalszym postępowaniu terapeutycznym obejmującym: zalecenia farmakologiczne, diagnostyczne, dietetyczne.
  • w razie pogorszenia stanu zdrowia wydanie skierowania do diagnostyki szpitalnej i ewentualnego leczenia inwazyjnego, w trybie zależnym od wyników badań.
  • w przypadkach wątpliwych, skierowanie chorego na konsultację do gabinetu o odpowiednim profilu diagnostyczno – terapeutycznym.
 • Gabinet prewencji pierwotnej i wtórnej zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego

  Lider Poradni:

  • dr Jerzy Foremny

  Gabinet został utworzony w celu identyfikacji i objęcia opieką osób obciążonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym, które wymagają interwencji prewencyjnej lub terapeutycznej.


  Zadania:

   

  1. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego.
  • wywiad
  • badanie przedmiotowe
  • badania laboratoryjne
  • EKG i test wysiłkowy
  • rozważenie wykonania UKG
  • użycie odpowiednich skal do oceny ryzyka
  1. Odpowiednie zalecenia dotyczące;
  • stylu życia
  • zdrowej diety
  • leczenia farmakologicznego
  1. Objęcie szczególną opieką chorych z zaburzeniami lipidowymi i nadciśnieniem tętniczym opornymi na farmakoterapię oraz chorych z powikłaniami.

   ​​​​

  Cele:

  • Wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych (współpraca z dietetykiem).
  • Zaprzestanie palenia tytoniu.
  • Przekonanie do codziennej umiarkowanej aktywności fizycznej (30min.).
  • Utrzymanie BMI <25 kg/m2 , unikanie otyłości brzusznej.
  • stała kontrola RR i utrzymanie jego optymalnego poziomu (u osób z dużym ryzykiem-CHD, DM- <130/80 mmHg).
  • Kontrola gospodarki lipidowej i utrzymanie jej optymalnego poziomu;
  • TC <4,5 mmol/l, opcjonalnie <2 mmol/l., LDL-C <2,5 mmol/l, opcjonalnie <2 mmol/l
  • Kontrola glikemii , utrzymanie HbA1C <6,5%. Celem konsultacji
 • Gabinet porad dla chorych z wrodzoną i nabytą arytmią

  Liderzy Poradni:

  • Prof. dr hab. B. Średniawa (koordynator),
  • dr J. Wasilewski,
  • dr J. Sikora

  Gabinet prowadzi diagnostykę oraz ambulatoryjną opiekę kardiologiczną dla chorych z zaburzeniami rytmu serca o podłożu wrodzonych schorzeń arytmogennych i nabytej arytmii serca.


  W tym celu, po dokładnym zebraniu wywiadu, wykorzystuje się wysokiej jakości zapisy EKG, krótko- i długoterminowe monitorowanie holterowskie, stymulację przezprzełykową i test pionizacyjny.


  Przeprowadza się badania w kierunku obecności schorzeń mogących stanowić podłoże arytmii, w tym:

  • badanie ultrasonokardiograficzne,
  • test wysiłkowy,
  • kwalifikację do badań inwazyjnych (w tym koronarografii lub badania elektrofizjologicznego, a w uzasadnionych przypadkach zaleca się rezonans magnetyczny.)

  Przy podejrzeniu niektórych wrodzonych schorzeń arytmogennych chorych kieruje się do testów prowokacyjnych w warunkach szpitalnych. Poradnia wykonuje także wysokospecjalistyczne badania w kierunku oceny zagrożenia nagłym zgonem sercowym.


  Po ustaleniu rozpoznania chorzy kwalifikowani są do leczenia farmakologicznego, bądź też inwazyjnego zaburzeń rytmu serca, wszczepienia urządzeń stymulujących, kardiowerterów defibrylatorów w prewencji pierwotnej lub wtórnej nagłego zgonu sercowego i stymulatorów resynchronizujących w zaawansowanej niewydolności serca.


  Poradnia prowadzi systematyczne badania kontrolne chorych po zastosowanym leczeniu zaburzeń rytmu serca.

 • Gabinet kwalifikacji do diagnostyki elektrofizjologicznej, elektroterapii i kontroli rozruszników

  Zespół Poradni:

  • dr hab. O. Kowalski,
  • dr E. Adamowicz-Czoch

  gabinet nr 26, tel. 32/37 33 725
  godz. Przyjęć: 8.00 -15.00


  Gabinet prowadzi:

  • kwalifikacje chorych z zaburzeniami rytmu do badań diagnostycznych, zarówno nieinwazyjnych jak i inwazyjnych, zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca, implantacji urządzeń wszczepianych oraz terapii resynchronizującej, oraz prowadzi ambulatoryjną opiekę kardiologiczną u pacjentów po implantacji urządzeń wszczepialnych.
  • kwalifikacje chorych do implantacji urządzeń wszczepianych – stymulatora, serca, automatycznego wszczepialnego defibrylatora – kardiowertera oraz do terapii resynchronizującej
  • kontrole u pacjentów po implantacji urządzeń wszczepialnych, połączony z nadzorem przy zastosowaniu telemonitoringu internetowego. (I Klinika Kardiologii: pn.-czw., II/III Klinika Kardiologii: wt., pt.)

  Zasady przyjęć:


  Pacjent skierowany do konsultacji powinien posiadać skierowanie z określeniem celu konsultacji oraz pełną dokumentację medyczną (w tym wypisy z poprzednich hospitalizacji, wyniki badań dodatkowych np. EKG, badania echokardiograficznego (ECHO/UKG) czy testu spiroergometrycznego oraz informacje o aktualnym leczeniu farmakologicznym).
   

  Chory zgłaszający się na pierwszą po zabiegu implantacji kontrolę urządzenia zobowiązany jest dostarczyć skierowanie od lekarza rodzinnego.


  Wizyta w gabinecie obejmuje:

  • wywiad dotyczący ogólnego stanu kardiologicznego oraz szczegółowo zaburzeń rytmu serca
  • badanie fizykalne
  • ocenę stanu ogólno-kardiologicznego
  • analizę posiadanej dokumentacji elektrokardiograficznej, a w przypadku jej braku zlecenie niezbędnych do postawienia diagnozy badań dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem oceny zaburzeń rytmu – EKG, monitoring holterowski, stymulacja przezprzełykowa, implantacja wszczepialnych loop-recorderów, w razie braku dokumentacji również badan ogólno-kardiologicznych (test wysiłkowy, UKG, TK lub MRI)
  • analizę stanu funkcjonalnego implantowanego urządzenia, połączoną z optymalizacją programu komputera sterującego
  • analizę danych z telemonitoringu u chorych z implantowanym ICD oraz CRT-D oraz adekwatną reakcję na stwierdzony stan urządzenia lub obecność zaburzeń rytmu w tym telefoniczne zaproszenie chorego na dodatkową kon-trolę w poradni lub zalecenie kontaktu z lekarzem w miejscu zamieszkania
 • Gabinet porad dla chorych z migotaniem przedsionków; gabinet leczenia i szkolenia z zakresu prewencji udaru mózgu, leczenia p/krzepliwego, zaburzeń układu krzepnięcia i hemostazy

  Liderzy Poradni:

  • dr P. Pruszkowska,
  • dr P. Trzeciak

  Zadaniem gabinetu jest udzielanie porad w zakresie rozpoznania, strategii leczenia i prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych chorych z migotaniem przedsionków.


  Wizyta obejmuje:

  • Ocena ryzyka wystąpienia migotania przedsionków.
  • Ustalenie schematu badań mających na celu wykrycie migotania przedsionków u chorych wysokiego ryzyka
  • Ustalenie strategii leczenia migotania przedsionków (strategia kontroli rytmu lub kontroli częstości rytmu)
  • Ustalenie schematu leczenia i badań kontrolnych w zależności od przyjętej strategii leczenia.
  • Ocena wskazań do ablacji migotania przedsionków.
  • Ocena ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków
  • Ocena ryzyka wystąpienia powikłań krwotocznych
  • Informowanie pacjentów o celowości i możliwych powikłaniach leczenia przeciwkrzepliwego i/lub antyagregacyj-nego
  • Ustalenie schematu wizyt kontrolnych i oznaczeń wskaźnika INR w oparciu o ryzyko powikłań zakrzepowo-zatoro-wych i krwotocznych.
  • Edukacja pacjenta w zakresie samokontroli
  • Ustalenie wskazań wskazań do konsultacji specjalistycznych.
  • Rozważenie alternatywnych metod leczenia
 • Gabinet leczenia i monitorowania leczenia przeciwzakrzepowego

  Zadania:

  • Opieka i edukacja nad pacjentami stosującymi leczenie przeciwzakrzepowe: pacjentów z migotaniem przedsionków, po udarze mózgu, po implantacji sztucznych zastawek, z zatorowością płucną.
  • Stworzenie bazy pacjentów stosujących leczenie przeciwzakrzepowe do wykorzystania w badaniach naukowych nad skutecznością stosowanego leczenia i nowymi lekami przeciwzakrzepowymi. Ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów po incydentach zatorowo-zakrzepowych podczas stosowania leczenia przeciwzakrzepowego.
  • Opieka nad pacjentami po incydentach zakrzepicy w stencie ze stworzeniem bazy takich pacjentów.
 • Gabinet porad dla chorych dorosłych i dzieci z niewydolnością serca

  Zespół:

  • prof. dr hab. M. Zakliczyński,
  • dr J. Nowak,
  • prof. dr hab. T. Kukulski,
  • dr B. Chodór,
  • dr P. Rozentryt,
  • dr M. Świerad

  Jakimi pacjentami się zajmujemy?

  Gabinet ma za zadanie opiekę nad chorymi, u których postawiono rozpoznanie niewydolności serca lub przewlekłej niewydolności serca, a także pacjentami ze wszelkimi innymi schorzeniami serca, takimi jak choroba niedokrwienna, wady zastawkowe, wady wrodzone, przebiegającymi z obniżeniem się frakcji wyrzutowej lewej komory ≤35-40% i/lub upośledzeniem wydolności fizycznej w klasie czynnościowej NYHA II-IV, w tym również chorymi po zabiegach kardiochirurgicznych. Naszą szczególną troską objęci są chorzy z najcięższymi postaciami niewydolności serca, kwalifikowani do zabiegów mechanicznego wspomagania krążenia i transplantacji serca.


  Jaki jest cel wykonywanych badań?
  Profil badań obejmuje stwierdzenie przyczyny niewydolności serca, stopnia jej zaawansowania, prognozowania czasu przeżycia, kwalifikacji do dalszego leczenia zachowawczego, chirurgicznego lub elektroterapii, a także wykluczenie alternatywnych przyczyn dolegliwości typowych dla niewydolności serca, w tym szczególnie chorób płuc jako przyczyny duszności, i diagnostykę obciążeń istotnych z punktu widzenia dalszego proponowanego leczenia.

 • Gabinet porad dla chorych dorosłych i dzieci z wrodzoną wadą serca

  Lider poradni:

  • Dr n.med. Maria Żyła-Frycz

  Celem poradni jest ustalenie bądź weryfikacja rozpoznania wrodzonej wady serca oraz ukierunkowanie dalszego postępowania.

  Kompleksowa diagnostyka wykonywana jest w oparciu o badania: EKG, UKG, Holter-EKG, Holter ciśnieniowy, test wysiłkowy, tomografię komputerową, badania laboratoryjne itp.
  Poradnia zajmuje się również kontrolą kardiologiczną pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych wrodzonych wad serca oraz leczonych metodami interwencyjnymi, prowadzi także wstępną diagnostykę i leczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia u tych pacjentów.


  Dążymy do uzyskania poprawy zdrowia naszych pacjentów poprzez wykonywanie zadań na najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

  Poradnia udziela wysokospecjalistycznych porad kardiologicznych od okresu noworodkowego do dojrzałego.

  Przyjęcie po uprzedniej rejestracji – tel. (32) 373 36 29

 • Gabinet porad dla chorych z nabytą wadą serca

  Zespół lekarzy Poradni:

  • prof. dr hab. T. Kukulski,
  • dr P. Chodór,
  • dr K. Wilczek,
  • dr P. Trzeciak,
  • dr W. Streb,
  • dr T. Niklewski,
  • dr D. Puszczewicz

  Gabinet zajmuje się diagnostyką, kwalifikacją do leczenia zabiegowego i opieka pozabiegową chorych z nabytą wadą serca.


  Zadania:

   

  1. Ustalenie wstępnego rozpoznania w oparciu o wywiad, badanie fizykalne oraz spoczynkowe przezklatkowe badanie echokardiograficzne.
    
  2. Poszerzenie diagnostyki wad serca o echokardiografię przezprzełykową i obciążeniową , tomografię komputerową, rezonans magnetyczny.
    
  3. Ustalenie stopnia hemodynamicznego zaawansowania wady; kwalifikacja do leczenia zachowawaczego lub zabiegowego z oceną stopnia pilności zabiegu.
    
  4. Wstępne określenie ryzyka okołooperacyjnego zabiegu w oparciu o skalę Logistic EUROscore oraz STS score.
    
  5. Kwalifikacja wybranych chorych do leczenia przezskórnego stenozy aortalnej (TAVI) oraz niedomykalności mitralnej (MITRACLIP).
    
  6. Skierowanie do leczenia szpitalnego celem wykonania koronarografii i uzupełnienia badań przed leczeniem zabiegowym wady zwłaszcza u chorych wysokiego ryzyka okołooperacyjnego.
    
  7. Ocena chorego po leczeniu zabiegowym: chorzy z zastawką biologiczną , mechaniczną z zapinką MITRACLIP, ze sztucznymi pierścieniami, diagnostyka dysfunkcji sztucznej zastawki: ocena przecieków okołozastawkowych, niedopasowanie zastawki, zakrzepica zastawki.
    
  8. Kwalifikacja chorych z dysfunkcją zastawki do reoperacji.
    
  9. Kontrola chorych bezobjawowych zakwalifikowanych do leczenia zachowawczego w grupie obserwacyjnej.
    
  10. Kontrola skuteczności leczenia przeciwkrzepliwego i : edukacja chorego, zaopatrzenie chorych w materiały informacyjne, skierowanie wybranych chorych do poradni zaburzeń hemostazy celem diagnostyki zaburzeń krzepnięcia.


  Badania diagnostyczne wykonywane w Poradni:

  • badania obrazowe: echokardiografia spoczynkowa przezklatkowa i przezprzłykowa, echokardiograficzny test dobutaminowy, echokardiografia wysiłkowa, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
    
  • badania laboratoryjne: INR,antytrombina III, bialko C, S .
 • Gabinet porad dla kobiet z chorobami układu sercowo-naczyniowego w okresie ciąży

  Zespół lekarzy Poradni:

  • dr W. Streb,
  • dr R. Wojnar

  Poradnia kardiologiczna Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentom, wśród których coraz większy odsetek stanowią kobiety w okresie rozrodczym. Postępy w leczeniu wad wrodzonych serca sprawiają, iż liczba ciężarnych obciążonych wywiadem kardiologicznym stale wzrasta. Tak dzieje się na całym świecie. Niestety brak odpowiedniej opieki nad kobietą ciężarną z chorobą serca, obejmującą nie tylko kontrolę ginekologiczną, ale także konsultację kardiologa, anestezjologa, a nierzadko także lekarza genetyka, sprawiają iż ryzyko powikłań w tym śmiertelnych jest duże. Pamiętając, iż przyczyny kardiologiczne są najczęstszą przyczyną zgonów ciężarnych, w naszym ośrodku uruchomiony został gabinet dedykowany tym właśnie chorym. O tym, iż pacjentki z chorobami serca w okresie rozrodczym zasługują na szczególną uwagę może świadczyć fakt, jak wiele z nich nie posiada wystarczających informacji o ryzyku związanym z ciążą.


  Celem poradni jest ambulatoryjna opieka kardiologiczna kobiet w okresie ciąży oraz poradnictwo dla kobiet ze schorzeniami układu krążenia, które planują zajście w ciążę.


  Zadania szczegółowe poradni obejmują konsultacje kobiet z wadami serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem płucnym, chorobą wieńcową i niewydolnością serca, które planują ciążę, jak również diagnostykę i leczenie kobiet ciężarnych, u których choroba układu sercowo-naczyniowego wystąpiła w ciąży lub w okresie połogu.


  Poradnia prowadzi diagnostykę w oparciu o nowocześnie wyposażone pracownie Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz szerokie możliwości laboratorium szpitalnego. Dysponujemy aparatem UKG, Holterem EKG, Holterem zdarzeniowym, systemem holterowskiego monitorowania ciśnienia tętniczego, a także aparaturą niezbędną do wykonania testu ergospirometrycznego.


  W ramach swoich zadań poradnia kwalifikuje do leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego oraz opiniuje o optymalnym sposobie i terminie rozwiązania ciąży w aspekcie obciążenia kardiologicznego ciężarnej oraz ryzyka powikłań grożących płodowi.

 • Gabinet kwalifikacji do leczenia inwazyjnego objawowych chorób serca i naczyń

  Zespół lekarzy Poradni:

  • dr P. Chodór,
  • dr K. Wilczek,
  • dr T. Wąs

  Kwalifikacja chorych po przebytej diagnostyce kardiologicznej do poszczególnych metod leczenia inwazyjnego: PCI, rot ablacja i inne metody rewaskularyzacyjne. Gabinet porad dla chorych ze stenozą aortalną i wysokim ryzykiem operacji wymiany zastawki.


  Zadania lekarza konsultującego:

  • Przeprowadzenie wywiadu dotyczącego aktualnych dolegliwości
  • Badanie fizykalne i wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych (badania laboratoryjne, EKG, test wysiłkowy, UKG, angio TK i innych)
  • Ocena dostarczonej dokumentacji w tym wykonanej koronarografii, testów obciążeniowych
  • Kwalifikacja chorych do poszczególnych zabiegów inwazyjnych.

  Celem poradni jest:
   

   

  1. Prowadzenie – „screening” chorych kierowanych do SCCS z intencją przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI).
  • Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorych
  • Wykonanie panelu badań laboratoryjnych
  • Wykonanie badania UKG
  • Wykonanie badań dodatkowych: angio TK i innych
  1. Kwalifikacja chorych do TAVI –ustalenie terminu leczenia
    
  2. Ustalenie strategii postępowania przed zabiegiem TAVI
  • Ustalenie wskazań i terminu przyjęcia do leczenia metodą balonowej walwuloplastyki zastawki aortalnej (BAV).
  • Ustalenie i zlecenie optymalnej farmakoterapii
  • Ustalenie wskazań i terminu przyjęcia do wszczepienia kardiostymulatora/BIV-ICD
  1. Prowadzenie chorych po zabiegach TAVI – badania kontrolne wg ustalonego protokołu.
 • Gabinet porad dla chorych z zespołem metabolicznym, cukrzycą, niewydolnością nerek

  zespół lekarzy Poradni:

  • dr J. Kowalczyk,
  • dr T. Podolecki,
  • dr J. Obrębska

  Celem gabinetu jest udzielanie porad w zakresie rozpoznania, przebiegu leczenia chorych z zespołem metabolicznym, cukrzycą i niewydolnością nerek.


  Zadaniem lekarza konsultującego jest ocena stopnia zaawansowania, czasu trwania, powikłań w przebiegu zespołu metabolicznego, cukrzycy, choroby nerek, w tym nefropatii indukowanej kontrastem (CIN):

  • Przy przyjęciu wywiad dotyczący aktualnych dolegliwości i współistniejących schorzeń
  • Badanie fizykalne w tym masa ciała, wzrost, BMI, obwód talii i bioder
  • Zlecenie badań laboratoryjnych: – glikemia na czczo i 2 godziny po posiłku, Hba1c, Kreatynina ( GFR), Lipidogram, hormony tarczycy
  • Wykonanie testu wysiłkowego celem oceny wydolności i rezerwy wieńcowej
  • Ustalenie terminu szkolenia grupowego u dietetyka celem edukacji w zakresie zasad żywienia zgodnego z zapotrzebowaniem kalorycznym, stopniem wyrównania zaburzeń metabolicznych, nadwagą, indywidualne ustalenie składu diety
  • ustalenie terminu UKG, USG nerek
  • zalecenie konsultacji okulistycznej ( badanie dna oka)
  • ustalenie konsultacji u specjalisty rehabilitacji celem określenia zakresu grupowych i domowych ćwiczeń rehabilitacyjnych
  • zalecenia lecznicze : farmakologiczne, prozdrowotne, kontrolne, konsultacyjne ( okulista, diabetolog, nefrolog, endokrynolog)
 • Gabinet porad dla chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego powyżej 75 roku życia

  Zespół lekarzy Poradni:

  • Dr Anetta M. Kowalczuk-Wieteska,
  • Dr Ewa Markowicz,
  • Dr Iwona Dec

  Celem Poradni dla Osób Starszych z chorobami układu krążenia jest przede wszystkim objęcie leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego osób po 75 roku życia. Poradnia przeprowadza kompleksową diagnostykę kardiologiczną (EKG, UKG, Doppler naczyń obwodowych, Holter, test wysiłkowy, ocena wyrównania zaburzeń weglowodanowo-lipidowych), w oparciu o którą to wraz z każdorazową oceną psychofizyczną Seniora pozwoli lekarzom na ustalenie indywidualnej farmakoterapii, tak aby Jesień Życia mogła być spokojna i szczęśliwa!


  Zadaniem lekarza konsultanta jest:

  • Przeprowadzenie wywiadu dotyczącego schorzeń-układu sercowo naczyniowego, dotychczasowego leczenie w trm inwazyjnego i nieinwazyjnego.
  • Ocena sprawności psycho-ruchowej pacjenta pod kątem samodzielnego funkcjonowania, stanu mentalnego oraz formy sprawowanej nad nim opieki.
  • Zlecenie procedur diagnostycznych w zależności od wyniku badania podmiotowego , przedmiotowego: EKG, UKG, Doppler naczyń obwodowych, Holter, test wysiłkowy, test spiroergometryczny, spirometria, kontrola rozrusznika, ICD, układu resynchronizującego, 1 raz w roku parametrów gospodarki lipidowej, węglowodanowej ( HbA1c), wydolności nerek elektrolitów.
  • W razie p/wskazań do testu wysiłkowego zlecenie tomograficznej oceny uwapnienia oraz drożności tętnic wieńcowych.
  • Przeprowadzenie raz w roku porady kompleksowej z poinformowaniem lekarza kierującego o przeprowadzonej diagnostyce oraz wynikach leczenia.
  • Modyfikacja dotychczasowej farmakoterapii celem uniknięcia polipragmazji.
  • W razie pogorszenia stanu ogólnego w stopniu uniemożliwiającym diagnostykę i leczenie w ramach Poradni Dla Pacjentów Powyżej 75 roku życia, skierowanie chorego do oddziału lecznictwa zamkniętego o profilu kardiologicznym lub geriatrycznym.
 • Gabinet porad dla chorych z podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia osierdzia – diagnostyka i prewencja

  Zespół lekarzy Poradni:

  • dr A. Musialik-Łydka,
  • dr J. Nowak, prof.
  • dr hab. R.Wojnicz

  Celem Gabinetu jest ambulatoryjna opieka kardiologiczna, obejmująca diagnostykę, leczenie oraz profilaktykę chorych z zapaleniem mięśnia sercowego oraz zapaleniem osierdzia.


  Poradnia prowadzi diagnostykę zapalenia mięśnia sercowego oraz zapalenia osierdzia z wykorzystaniem podstawowych oraz nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej między innymi: ultrasonokardiografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, także długoterminowego monitorowania holterowskiego.


  W uzasadnionych przypadkach wykonywana jest również biopsja endomiokardialna, przeprowadzana zawsze w ramach hospitalizacji szpitalnej. Wszystkie przedstawiona działania mają na celu ustalenie prawidłowego rozpoznania jednej z postaci zapalenia mięśnia sercowego o przebiegu: piorunującym, ostrym, podostrym lub przewlekłym.


  Podobnie również w zapaleniu osierdzia przeprowadzone badania pozwolą na rozpoznanie jednej z postaci zapalenia osierdzia: ostrej, przewlekłej lub nawracającej oraz szczególnej postaci jaką jest zaciskające zapalenie osierdzia.


  Po prawidłowo przeprowadzonym procesie diagnostyczny możliwe jest wdrożenie stosownego leczenia. Najczęściej jest to leczenie farmakologiczne, a w szczególnych przypadkach inwazyjne jak perikardiocenteza czyli nakłucie osierdzia w stanie zagrożenia życia jakim jest tamponada serca.


  W ramach swoich zadań Poradnia obejmuje regularną kontrolą chorych po zastosowanym leczeniu.

 • Gabinet porad dla chorych z nadciśnieniem płucnym

  Zespół lekarzy Poradni:

  • dr I. Skoczylas,
  • dr A. Nowowiejska-Wiewióra

  Wytyczne w zakresie diagnostyki i postępowania terapeutycznego


  Celem Poradni jest udzielanie porad dla pacjentów z nadciśnieniem płucnym o różnej etiologii tj. idiopatycznym nadciśnieniem płucnym, nadciśnieniem płucnym związanym z chorobą układową i wrodzoną wadą serca. Pod opieką Poradni pozostają także chorzy z przewlekłą zatorowością płucną. Zadaniem Poradni jest diagnostyka ambulatoryjna a w razie konieczności kwalifikacja do leczenia szpitalnego, monitorowanie postępu choroby, a także kwalifikacja chorych do Programów Lekowych NFZ leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego.


  Do zadań konsultującego lekarza należy:

  • przeprowadzenie wywiadu dotyczącego aktualnych dolegliwości, czynników ryzyka i schorzeń predysponujących do wystąpienia nadciśnienia płucnego
  • diagnostyka ambulatoryjna: elektrokardiogram spoczynkowy, echo serca, test 6 minut marszu, oznaczenie peptydu natriuretycznego NT-pro BNP, USG naczyń żylnych, tomografia komputerowa naczyń płucnych.
  • diagnostyka zaburzeń krzepnięcia w przypadku podejrzenia trombofilii
  • kwalifikacja pacjentów z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym do leczenia operacyjnego ( trombendarterektomia płucna)
  • kwalifikacja do leczenia lekami swoistymi dla tętniczego nadciśnienia płucnego (sildenafil, bosentan, prostacykliny) w ramach Programów Lekowych NFZ
  • monitorowanie i ocena skuteczności dotychczasowego leczenia
 • Gabinet kardiologii sportowej

  Zespół:

  • dr hab. med. R. Lenarczyk,
  • dr M. Hawranek,
  • dr J. Sikora

  Zakres działalności:

  Celem konsultacji jest zadania ocena kandydatów na zawodników i zawodników uprawiających sport wyczynowo bez rozpoznanych chorób układu sercowo-naczyniowego, rutynowa okresowa kontrola kardiologiczna zawodników wyczynowych oraz diagnostyka i leczenie zawodników z rozpoznanymi chorobami sercowo-naczyniowymi.


  Schemat działania Gabinetu:

  • kandydaci na zawodników i zawodnicy uprawiający sport wyczynowo będą podlegać screeningowi kardiologicznemu, mającemu na celu wyodrębnienie grupy zagrożonej wystąpieniem poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Ocena polegać będzie na zebraniu wywiadu (w tym rodzinnego), przeprowadzeniu badania fizykalnego oraz wykonaniu i interpretacji 12 odprowadzeniowego badania elektrokardiograficznego. W przypadku obciążającego wywiadu lub cech elektrokardiograficznych przemawiających za dużym ryzykiem strukturalnej/substrukturalnej choroby serca, diagnostyka ambulatoryjna zostanie rozszerzona o konieczne badania; w razie konieczności zawodnik zostanie skierowany do szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia.
  • zgodnie z obecnymi rekomendacjami towarzystw kardiologicznych zawodnik wyczynowy podlegać będzie okresowej rutynowej ocenie kardiologicznej. Kontrola realizowana będzie podczas odbywających się raz w roku kardio-logicznych wizyt ambulatoryjnych, podczas których zebrany zostanie wywiad, przeprowadzone będzie badanie fizykalne oraz wykonany zostanie12 odprowadzeniowy elektrokardiogram. Dodatkowo raz na 2 lata wykonane zostanie przezklatkowe badanie echokardiograficzne. W przypadku wystąpienia objawów lub oznak sugerujących podwyższone ryzyko obecności choroby sercowo-naczyniowej, diagnostyka ambulatoryjna zostanie rozszerzona o konieczne badania; w razie konieczności zawodnik zostanie skierowany do szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

  W poradni prowadzona będzie rozszerzona diagnostyka oraz leczenie osób uprawiających sport, u których rozpoznano chorobę układu sercowo-naczyniowego. W razie konieczności zawodnik zostanie skierowany do szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia.