Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przewody habilitacyjne

2019

 • Tomasz Podolecki - Wpływ migotania przedsionków, złożonych arytmii komorowych oraz czynników niearytmicznych na rokowanie u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST;
 • Ewa Jędrzejczyk-Patej - Istotne problemy kliniczne chorych z przewlekłą niewydolnością serca leczonych za pomocą terapii resynchronizującej serce
 • Jolanta Nowak - Wartość rokownicza wybranych paramentów echokardiograficznych, hemodynamicznych i laboratoryjnych  u chorych ze schyłkową chorobą płuc kwalifikowanych do transplantacji płuc
 • Michał Hawranek - Przezskórne interwencje wieńcowe wysokiego ryzyka - charakterystyka pacjentów, metody leczenia i czynniki prognostyczne

2018

 • Przemysław Trzeciak - Choroba wieńcowa u osób młodych - odrębności, leczenie, rokowanie;
 • Mateusz Tajstra – wpływ przewlekłego zamknięcia tętnicy wieńcowej na rokowanie u chorych z różnymi manifestacjami choroby wieńcowej;
 • Tadeusz Osadnik – Związek polimorfizmów pojedynczego nukleotydu w genach kodujących czynniki wzrostu komórek mięśniowych gładkich i komórek sródbłonka z zaawansowaniem choroby wieńcowej i procesem restenozy w stentach metalowych;

2017

 • Jarosław Wasilewski - Znaczenie prognostyczne wskaźników hematologicznych i filtracji kłębuszkowej u pacjentów z chorobą wieńcową i niewydolnością serca;
 • Roland Fiszer - Nowatorskie metody w kardiologii interwencyjnej wrodzonych wad serca;
 • Paweł Nadziakiewicz - Czynniki wpływające na ocenę chorych z ciężką niewydolnością serca kwalifikowanych do mechanicznego wspomagania krążenia i transplantacji serca;
 • Michał Zembala - Hybrydowa ablacja migotania przedsionków jako bezpieczna i skuteczna forma terapii arytmii u chorych opornych na farmakoterapię oraz inwazyjne leczenie zabiegowe;
 • Bartosz Hudzik - Ocena wpływu wybranych parametrów klinicznych, angiograficznych i laboratoryjnych na rokowanie odległe chorych z zawałem serca z uniesieniem ST i cukrzycą;

2016

 • Mariola Szulik - znaczenie kliniczne echokardiografii w populacji pacjentów ze skurczową niewydolnością serca poddanych terapii resynchronizującej;

2015

 • Sławomir Żegleń – Optymalizacja diagnostyki ostrego odrzucania komórkowego w oparciu opatofizjologię procesów regulujących żywotność komórek, u chorych po przeszczepieniu narządu klatki piersiowej;
 • Jacek Kowalczyk - Znaczenie kliniczne zaburzeń metabolicznych oraz dysfunkcji nerek w populacji pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego poddawanych przezskórnym procedurom inwazyjnym;
 • Piotr Rozentryt – Równowaga metaboliczna a nieprawidłowości gospodarki wapniowo – fosforanowej u chorych z niewydolnością serca;

2014

 • Piotr Buszman - Wpływ metody lokalnie podawanego paklitakselu na profil farmakokinetyczny, odpowiedź naczyniową oraz wyniki kliniczne po przezskórnej angioplastyce naczyń wieńcowych i obwodowych;

2013

 • Marek Gierlotka - Chory trudny, wysokiego ryzyka z zawałem serca - analiza postępowania terapeutycznego w celu poprawy rokowania odległego w wybranych podgrupach chorych;

2012

 • Radosław Lenarczyk;  Wartość trójpunktowej terapii resynchronizującej w leczeniu chorych z niewydolnością serca, dyssynchronią elektryczną i mechaniczną oraz rytmem zatokowym
 • Jerzy Pacholewicz – Wczesne i odległe wyniki leczenia chirurgicznego choroby wieńcowej u chorych w starszym wieku z uwzględnieniem różnych technik operacyjnych;

2011

 • Tomasz Timek – Mechanizmy różnicujące czynnościową i niedokrwienną niedomykalność zastawki mitralnej;

2010

 • Oskar Kowalski - Wpływ nowych technik implantacji oraz nowego typu stymulacji resynchronizującej na wyniki leczenia chorych z przewlekłą niewydolnością serca;

2009

 • Michał Zakliczyński - Zastosowanie sirolimusu u chorych po ortotopowym przeszczepieniu;

2003

 • Paweł Urbanski – Oryginalna metoda wymiany aorty wstępującej oraz zastawki aortalnej z zastosowaniem bezstentowej ksenogennej zastawki aortalnej;

1999

 • Piotr Knapik – Zastosowanie kliniczne inhalacji tlenku azotu w kardiochirurgii u chorych z nadciśnieniem płucnym;

1996

 • Janusz Skalski – Zaburzenia metabolizmu kolagenu z nadciśnieniem płucnym wywołanym doświadczalnie oraz u dzieci leczonych operacyjnie z powodu wrodzonych przeciekowych wad serca;
 • Michał Wojtalik – Ocena kliniczna zastosowania mrożonego homograftu żylnego ze zmodyfikowanym zespoleniu systemowo płucnym Blalock Taussig u noworodków i niemowląt ze złożonymi siniczymi wadami serca;

1989

 • Andrzej Bochenek – Techniki Drew pozwalające na wykonywanie operacji wieńcowych z Wykorzystaniem do oxygenacji własne płuca chorego
 • Marian Zembala – Chirurgiczna reperfuzja mięśnia sercowego w świeżym zawale serca;