Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przewody doktorskie

2019

 • Paweł Francuz: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej wykryte w obserwacji 6 miesięcznej oraz ich znaczenie rokownicze po zawale serca leczonym inwazyjnie. Promotor: J. Kowalczyk, promotor pomocniczy: T. Podolecki;
 • Agnieszka Kotalczyk: Porównanie wartości predykcyjnej współczynnika przesączania kłębuszkowego wyliczonego na podstawie stężeń kreatyniny i nystatyny C w surowicy krwi w ocenie ryzyka zgonu oraz przewlekłej niewydolności nerek u pacjentów po ortotropowym przeszczepieniu serca leczonych inhibitorami kalcyneuryny. Promotor: M. Zakliczyński;
 • Jadwiga Obrębska: Znaczenie rokownicze zaburzeń gospodarki węglowodanowej u chorych z zawałem serca leczonych inwazyjnie w zależności od płci i wieku. Promotor: B. Średniawa;
 • Stanisław Morawski: Ocena wyników leczenia burzy elektrycznej u chorych z niewydolnością serca z wszczepionym urządzeniem z funkcją kardiowertera-defibrylatora. Promotor: B. Średniawa, promotor pomocniczy: P. Pruszkowska-Skrzep;
 • Katarzyna Birkner: Wpływ cukrzycy typu 2 na wczesne i odlegle wyniki leczenia zawalu mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST u chorych poddanych przezskórnej intenwencji wieńcowej. Promotor: M. Gąsior
 • Jarosław Gorol: Miejsce rotablacji w przezskórnych interwencjach wieńcowych. Powikłania wczesne i odległe oraz rokowanie chorych po zabiegu rotablacji tętnic wieńcowych. Promotor: A.Lekston

2018

2015

 • Ariel Plewka - Diagnostyka różnicowania kardiomiopatii z wykorzystaniem metody multifraktalnej;

 

2014

 • Marek Ochman - Nordic walking jako nowy model rehabilitacji oddechowej chorych kwalifikowanych do przeszczepu płuc;
 • Marta Szewczyk - Ocena wiarygodności i przydatności klinicznej oznaczania stężenia kwasu mykofenolowego w surowicy metodą immunoenzymatyczną (EMIT) u pacjentów po przeszczepieniu narządów klatki piersiowej leczonych immunosupresyjnie mykofenolanem mofetylu ze szczególnym uwzględnieniem biorców serca;
 • Dominika Trybunia-Orzeszek Ocena skuteczności i bezpieczeństwa ewerolimusu u chorych po ortotopowym przeszczepieniu serca;

 

2013

 • Marta Pijet - Optymalizacja oceny cyfrowej biopsji endomiokardialnej po transplantacji serca celem diagnostyki ostrego odrzucania przy pomocy analizy fraktalnej;

2012

 • Izabela Jaworska - Poczucie koherencji, umiejscowienie kontroli zdrowia i jakość życia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poddanych pomostowaniu naczyń wieńcowych;

2011

 • Marcin Maruszewski – Przydatność sildenafilu w zmniejszeniu niewydolności prawokomorowej przeszczepionego serca;
 • Maria Karolina Lizak – Przydatność badania spirometrycznego w prognozowaniu czasu przeżycia chorych kwalifikowanych do transplantacji serca;
 • Anna Krynicka-Mazurek - Infekcja wirusem cytomegalii u pacjentów po przeszczepieniu serca. Analiza częstości występowania oraz wpływ na rokowanie;

2009

 • Anna Barańska-Kosakowska – Wartość rokownicza nieimmunologicznych czynników ryzyka w rozwoju Choroby Tętnic Wieńcowych Przeszczepionego Serca;

2007

 • Arkadiusz Farmas - Porównanie wczesnych wyników leczenia operacyjnego pacjentów z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej techniką tradycyjną i małoinwazyjną (OPCAB);
 • Piotr Pasek - Analiza czynników ryzyka powikłań neurologicznych po operacjach przewlekłych tętniaków aorty wstępującej ze szczególnym uwzględnieniem miejsca kaniulacji tętniczej;
 • Bartłomiej Szafron - Modyfikacja własna europejskiego systemu oceny ryzyka zgonu chirurgii serca;
 • Michał Zembala - Angiogeneza w niedokrwionej kończynie tylnej królika po stymulacji genami kodującymi czynniki wzrostu fibroblastów i hepatocytów;

2006

 • Adam Partyka - Zmodyfikowana metoda plastyki zastawki mitralnej z wykorzystaniem wymiany strun ścięgnistych; 2006

2005

 • Tomasz Timek - Fizjologia zastawki mitralnej po zastosowaniu plastyki sposobem Alfieriego;
 • Tomasz Niklewski - Echokardiografia obciążeniowa w ocenie funkcji mechanicznych zastawek wszczepionych u chorych z wąskim pierścieniem aortalnym;

2004

 • Marcin Krasoń - Wpływ 2, 3-Butanedionu oksymu (BDM) na wybrane wskaźniki pracy serca i jego zastosowanie w izolowanym sercu szczura;
 • Bartłomiej Zych - Porównanie skuteczności różnych metod ograniczających przetoczenia preparatów krwi w leczeniu chirurgicznym chorób serca;

2003

 • Beata Chodór - Średnioterminowa i odległa ocena kliniczna dzieci po przeszczepie serca;

2002

 • Anna Baranowska - Ocena czynności płuc u pacjentów z hemodynamicznie pojedynczą komorą serca po paliatywnych zabiegach kardiochirurgicznych;
 • Tomasz Hrapkowicz - Wczesne i odległe wyniki pomostowania naczyń wieńcowych u chorych z bardzo dużym uszkodzeniem mięśnia sercowego (EF<25%) w przebiegu choroby niedokrwiennej;
 • Michał Zakliczyński - Doświadczenia własne w rozpoznawaniu i leczeniu terydoopornego odrzucania komórkowego u pacjentów po przeszczepie serca;
 • Roman Przybylski - Resuscytacja uszkodzonego niedokrwieniem mięśnia sercowego szczura ciepłą kardioplegią z krwią i kardioplegią krystaliczną;

2000

 • Inna Kovalenko - Ocena zaburzeń termoregulacji u dzieci operowanych z powodu wad wrodzonych serca w krążeniu pozaustrojowym i hipotermii;
 • Jarzy Pacholewicz - Ocena krwioprezerwowanej tętnicy piersiowej wewnętrznej jako materiału do pomostowania naczyń wieńcowych;
 • Przemysław Trzeciak - Odległe wyniki chirurgicznego leczenia choroby niedokrwiennej serca u pacjentów poniżej 40 roku życia;
 • Ireneusz Haponiuk - Przydatność małoinwazyjnej sternotomii w leczeniu operacyjnym wad serca u dzieci;

1999

 • Jacek Wojarski - Skojarzenie immunosupresji Cyklosporyną A ze stałym podawaniem ketokonazolu u pacjentów do transplantacji serca;

1998

 • Robert Pudlo - Występowanie zaburzeń psychicznych u chorych po transplantacji serca;
 • Marian Kuczia - Operacje ogólnochirurgiczne u chorych z przeszczepionym sercem;
 • Jan Borzymowski - ocena przydatności tętnicy nabrzusznej do pomostowania naczyń wieńcowych;

1997

 • Ryszard Łupiński - Rozważania nad etiopatologią tętniaków lewej komory serca u dzieci z gruźlicą;

1996

 • Jacek Kaperczak - Rewaskularyzacja mięśnia sercowego z użyciem obu tętnic piersiowych wewnętrznych – ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego w materiale własnym;

1995

 • Małgorzata Pindycka-Piaszczyńska - Wpływ leczenia immunosupresyjnego na występowanie zakażeń grzybiczych – Candica albicans w jamie ustnej u chorych po transplantacji serca; 
 • Jacek Majewski - Znaczenie badań hemodynamicznych w układzie krążenia u dawców ze stwierdzoną śmiercią mózgu dla przeszczepów serca;

1994

 • Jerzy Rybicki - Ocena wyników rehabilitacji ruchowej chorych we wczesnym i późnym okresie po transplantacji serca;

1993

 • Bronisław Czech - Wczesne i odległe wyniki rekonstrukcji zastawki mitralnej w materiale własnym;
 • Mirosław Drzazga - Czynniki wpływające na śmiertelność chorych we wczesnym okresie pooperacyjnym po transplantacji serca;
 • Romuald Cichoń - Ocena przeszczepów allogennych tętnic szyjnych konserwowanych metodą krioprezerwacji u psów;
 • Bogusław Ryfiński - Zastosowanie kontrpulsacji wewnątrzaortalnej w leczeniu obrzęków kończyn dolnych pochodzenia limfatycznego;

1988

 • Krzysztof Mistarz - Wpływ blokera kalmoduliny - trifluoroperazyny na mięsień lewej komory serca poddany niedokrwieniu w warunkach hypotermii i kardioplegii;