Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

EDU-HEART SILESIAN POWER

- specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach działania 5.4 – Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, osi priorytetowej V – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 5 107 568,60 PLN, w tym:

 • 4 304 658,81 PLN środki Unii Europejskiej,
 • 628 030,77 PLN dotacja celowa z budżetu Ministra Zdrowia,
 • 174 879,02 PLN wkład własny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

 

Celem projektu jest rozwój kompetencji oraz podwyższenie umiejętności zawodowych lekarzy w zakresie nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.

 

Projekt przewiduje realizację następujących zadań (kursów):

 1. Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej;
 2. Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową – od symulacji do pacjenta;
 3. Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany – od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta;
 4. Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z choroba niedokrwienną serca;
 5. Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO);
 6. Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej;
 7. Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków;
 8. Wspomaganie niewydolnego serca, krótko-, średnio- i długoterminowe (MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team.

 

Więcej informacji na temat kursów

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU