Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Doposażenie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w sprzęt medyczny i środki do dezynfekcji jako wsparcie leczenia chorób serca, płuc i naczyń w warunkach pandemii „Covid-19”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 – Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, osi priorytetowej IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 16 997 123,00 PLN, w tym:

  • 14 447 554,55 PLN tytułem płatności ze środków Unii Europejskiej,
  • 2 549 568,45 tytułem dotacji celowej z budżetu Ministra Zdrowia.

 

Celem projektu jest wsparcie szpitala w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych. Aktualny profil kliniczny chorych trafiających do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w stanach zagrożenia życia (OZW), do zabiegów transplantacji serca i płuc, do zabiegów kardiochirurgicznych wymaga, w przypadku współistnienia infekcji dróg oddechowych,  poszerzenia diagnostyki w celu wykluczenia infekcji „COVID-19”. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz sprawną logistykę badań wstępnych oraz przeprowadzania planowych i pilnych procedur w zakresie leczenia chorób serca, płuc i naczyń w czasie zagrożenia epidemicznego „COVID-19” konieczne jest wyposażenie oddziałów i pracowni w specjalistyczną aparaturę medyczną.         

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. zakup sprzętu medycznego,
  2. zakup sprzętu do dezynfekcji,
  3. wyposażenie obiektowe,
  4. wyposażenie laboratoriów.