Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Dotacje unijne 2014-2020

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu informuje, że:


zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:


a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej."


sygnalizację wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej -  link do formularza