Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Tryb kwalifikacji pacjentów do transplantacji serca

Na podstawie stanu zdrowia chorego biorcy określa się tryb kwalifikacji:

 • planowy – chorzy stabilni krążeniowo i oddechowo, u których niewydolność serca jest leczona zachowawczo;
 • pilny - chorzy, u których obserwujemy objawy ciężkiej niewydolność serca, pomimo wdrożenia specjalistycznego leczenia w warunkach szpitalnych; wskazania do wpisania na listę w tym trybie obejmują: terapię dożylnymi lekami wpływającymi na pracę serca (np. katecholaminy), mechaniczne wspomaganie serca (balon do kontrapulsacji we-wnątrzaortalnej, sztuczne komory serca LVAD/ BiVAD), a także oporne na leczenie zaburzenia rytmu.

Kwalifikacja do zabiegu opiera się na badaniach oceniających w sposób obiektywny funkcję serca. Przeszczep serca proponuje się choremu, którego szanse na przeżycie najbliższych dwóch lat nie przekraczają 50%. Jeśli choroba serca stanowi bezpośrednie zagrożenie życia, względnie przypuszcza się, że doprowadzi ona do śmierci w ciągu kilku dni lub tygodni, proponuje się kwalifikację do transplantacji serca w tzw. trybie pilnym. Transplantację serca wykonuje się osobom, u których wykluczono istotne przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Wykonano u nich również badania, które umożliwią właściwy dobór narządu pod względem zgodności między dawcą a biorcą.


Zgłoszenia pacjenta do kwalifikacji do przeszczepu serca w trybie planowym dokonuje się poprzez wypełnienie Ankiety potencjalnego biorcy serca przez lekarza prowadzącego i przesłanie jej do Biura Koordynacji Transplantacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


Pacjent zgłaszany jako potencjalny biorca powinien mieć wykonane następujące badania:

 • cewnikowanie prawego serca z ewentualną oceną nadciśnienia płucnego.
  Ważność badania:
  - 12 miesięcy w przypadku braku stwierdzonego nadciśnienia płucnego,
  - 6 miesięcy w przypadku stwierdzenia nadciśnienia płucnego.
 • aktualne badanie UKG,
 • test zużycia tlenu,
 • oznaczoną grupę krwi (odpis dołączyć do dokumentacji),
 • aktualny odpis badania HBs,
 • aktualny posiew z nosa i gardła na nosicielstwo gronkowca złocistego metycylinoopornego (MRSA),
 • aktualne badania morfologii i biochemii krwi.

Zgłoszenie pacjenta do kwalifikacji do przeszczepu serca w trybie pilnym dokonuje się poprzez wypełnienie przez lekarza prowadzącego i przesłanie do Biura Koordynacji Transplantacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu następujących dokumentów:

 • Ankiety potencjalnego biorcy serca
 • Zgłoszenia biorcy serca w trybie pilnym

Zgłaszany pacjent powinien mieć wykonane następujące badania:

 • cewnikowanie prawego serca z ewentualną oceną nadciśnienia płucnego.
  Ważność badania:
  - 12 miesięcy w przypadku braku stwierdzonego nadciśnienia płucnego,
  - 6 miesięcy w przypadku stwierdzenia nadciśnienia płucnego.
 • aktualne badanie UKG,
 • test zużycia tlenu,
 • oznaczoną grupę krwi (odpis dołączyć do dokumentacji)
 • aktualny odpis badania HBs,
 • aktualny posiew z nosa i gardła na nosicielstwo gronkowca złocistego metycylinoopornego (MRSA),
 • aktualne badania morfologii i biochemii krwi,
 • wskaźnik krzepnięcia krwi INR utrzymujący się w przedziale 2-3,
 • u chorych z cukrzycą oznaczone HbA1C (należy upewnić się czy nie ma hiperglikemii),
 • badanie PRA,
 • epikryza stanu aktualnego.

UWAGA !


Tryb pilny zgłoszenia dotyczy pacjentów, których stan, mimo leczenia, pogarsza się. Spełnione musi być przynajmniej jedno z wymienionych poniżej kryteriów:

 • zastosowane mechaniczne wspomaganie krążenia (IABP, BIVAD/ LVAD)
 • stały wlew przynamniej jednego z wymienionych katecholamin w dawkach: Dopamina w dawce 4 ug/kg/min, Dobutamina 0,5 ug/kg/min, Adrenalina 0,5 ug/kg/min, Milrinon 50 ug/kg/min
 • oporne na leczenia zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu
 • ostra niewydolność krążenia < 7 dnia po OHT

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KWALFIKACJI DO PRZESZCZEPU SERCA W TRYBIE PILNYM (NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ) TAKŻE W SYTUACJI, GDY BIORCA NIE MOŻE ZOSTAĆ WYPISANY ZE SZPITALA ZGŁASZAJĄCEGO, ALE SPEŁNIA PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z WYŻEJ WYMIENIONYCH KRYTERIÓW


Chorzy spełniający powyższe kryteria zostają przyjęci do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu celu ostatecznej kwalifikacji do transplantacji serca. Podczas hospitalizacji wykonuje się następujące badania: cewnikowanie prawego serca, test zużycia tlenu, UKG serca; zlecone zostają także ewentualnie konsultacje z zakresu anestezjologii, chirurgii, nefrologii, laryngologii, stomatologii, psychiatrii, dermatologii, okulistyki. Podczas hospitalizacji dokonuje się również oceny przesłanej przez lekarza ankiety potencjalnego biorcy serca, wskazań i przeciwwskazań do zabiegu, określenia trybu zabiegu (planowy/ pilny). Pobyt w szpitalu kończy się decyzją zespołu kwalifikującego do przeszczepienia narządów unaczynionych serca i płuc Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, dotyczącą:

 • ostatecznego zakwalifikowania lub zdyskwalifikowania biorcy do transplantacji serca,
 • trybu zabiegu (planowy/ pilny),
 • umieszczenia biorcy na aktywnej liście oczekujących na transplantację (Krajowej Liście Oczekujących „POLTRANSPLANT”)

Zasady wpisu na Krajową Listę Oczekujących „POLTRANSPLANT”


Śląskie Centrum Chorób Serca prowadzi program jednoczasowego przeszczepu serca i nerki dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i nerki.


Kandydatura biorcy zgłaszana jest na Krajową Listę Oczekujących, prowadzoną przez Centrum Organizacyjno-Koordy-nacyjne ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT” w Warszawie, która koordynuje, nadzoruje i prowadzi rejestr wszystkich transplantacji komórek, tkanek i narządów w Polsce.
Zgłoszenia biorcy dokonuje Koordynator Transplantacji SCCS, który od chwili wprowadzenia biorcy na listę na bieżąco monitoruje stan zdrowia biorcy, a w szczególności jego:

 • samopoczucie i ogólny stan zdrowia,
 • masę ciała,
 • wskaźnik INR,
 • tryb zabiegu (planowy/ pilny) – w razie konieczności koordynator zgłasza zmianę trybu kwalifikacji do Krajowej Listy Oczekujących „POLTRANSPLANT” oraz monitoruje zmianę decyzji o kwalifikacji.

Biorca, wpisany na Krajową Listę Oczekujących, zostaje pisemnie powiadomiony o zarejestrowaniu go w Rejestrach Transplantacyjnych Ministerstwa Zdrowia przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „POL-TRANSPLANT”.