• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności www.sccs.pl

 

Śląskie Centrum Chorób Serca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sccs.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-07-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Niniejsza strona jest częściowo zgodna z WCAG 2.1 z powodu niezgodności: 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.4.5;
 • niektóre treści nie są odczytywane przez czytnik ekranu;
 • zdarza się brak opisów alternatywnych dla części zdjęć i obrazów oraz napisów rozszerzonych dla mediów zmiennych w czasie;
 • staramy się nie publikować skanów – zamieszczamy dokumenty z warstwą tekstową. Jednak niektóre pliki nie mają odpowiedniego formatowania oraz struktury, która ułatwia przeglądanie ich zawartości. Pracujemy nad tym, aby wszystkie treści były docelowo poprawnie przygotowane.

Wyłączenia

 • Treści archiwalne (niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań) – są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej,
 • Pliki wytworzone przez podmioty inne niż Śląskie Centrum Chorób Serca (przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów) – nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Klim.
 • E-mail: a.klim@sccs.pl
 • Telefon: 32 47 93 817

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca
 • Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
 • E-mail: kancelaria@sccs.pl
 • Telefon: 32 47 98 600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Izba Przyjęć znajduje się w budynku A+, gdzie odbywają się przyjęcia do wszystkich oddziałów, niezależnie od ich lokalizacji w budynku B, C lub A+.

Poradnia Kardiologiczna Dorosłych, Poradnia Transplantacyjna, Poradnia Kardiochirurgiczna znajdują się w budynku B.

Poradnia Kardiologiczna Dzieci i Transplantologii znajduje się w budynku D.

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej w budynku A.

 

Budynek A+

Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

W Budynku A+ znajdują się:

 • Izba Przyjęć
 • I Oddział Kardiologii i Angiologii
 • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej – R
 • Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej
 • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej Dziecięcej
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
 • Kiosk gastronomiczny

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • Dojazd do budynku możliwy komunikacją miejską, najbliższy przystanek numeru linii autobusowej nr 709  to ŚCCS Zabrze. W pobliżu znajduje się postój TAXI. Na wysokości budynku A+ przy ul.  M. Curie-Skłodowskiej 15 znajdują się cztery ogólnodostępne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Szpital dysponuje ogólnodostępnym parkingiem przy ul. Dąbrowskiego.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek posiada szerokie wejścia z poziomu gruntu, wyposażone w automatycznie otwierane drzwi.
 • Dla osób niewidomych i słabowidzących, poruszających się z użyciem białej laski istnieje możliwość dojścia ścieżką dotykową. Wejście na ścieżkę znajduje się przy przejściu dla pieszych obok poradni przy ul. M. Curie Skłodowskiej 15.

Dostęp do informacji

 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych. Budynek posiada funkcjonalny system orientacji przestrzennej. Na parterze, przy recepcji znajduje się plan tyflograficzny, pomocny osobom niewidomym i słabowidzącym w orientacji w przestrzeni.
 • Na parterze przy wejściu dostępny jest pracownik recepcji oraz ochrony, którzy są gotowi udzielić informacji jak dotrzeć na Izbę Przyjęć, czy na dany oddział szpitalny.
 • Izba Przyjęć jest wyposażona w pętlę indukcyjną, multimedialny infokiosk.
 • Dostępne są wózki inwalidzkie służące do transportu pacjentów na terenie szpitala.
 • Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osoby z dysfunkcją wzroku lub słuchu, są to m. in.: zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego, Ustawa o prawach pacjenta napisana w języku Braille’a.

Komunikacja wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osoby poruszającej się na wózku.  
 • Budynek wyposażony w przestronne windy z poręczami, umożliwiające dotarcie do wszystkich kondygnacji, a zamontowane lustra umożliwiają osobie z niepełnosprawnością swobodne poruszanie.
 • Windy posiadają na panelu przycisków oznaczenia dotykowe w języku Braille’a oraz system powiadamiania głosowego o swojej lokalizacji.
 • Przed windami znajdują się tablice informacyjne z lokalizacją oddziałów na poszczególnych kondygnacjach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osoby z niepełnosprawnością (Art. 20a ust.1-6) osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi.

Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposoby widoczny i czytelny.
 • Pracownicy szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

 

Budynek A

W budynku A na drugim piętrze znajduje się Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej.

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • Dojazd do budynku możliwy komunikacją miejską, numer linii autobusowej nr 709 najbliżej zlokalizowane przystanki to Zabrze ŚCCS oraz Zabrze Szpitalna. W pobliżu znajduje się postój TAXI. Na wysokości budynku A+ przy ul.  M. Curie-Skłodowskiej 15 znajdują się cztery ogólnodostępne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Szpital dysponuje ogólnodostępnym parkingiem przy ul. Dąbrowskiego.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek posiada szerokie wejście z poziomu gruntu, usytuowane od ulicy Dworskiej. Możliwy podjazd pod wejście budynku, bez możliwości parkowania.

Dostęp do informacji

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz.
 • Na parterze przy wejściu głównym dostępny jest pracownik recepcji.

Komunikacja wewnątrz budynku

 • Wszystkie korytarze i ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone, za pomocą wind możliwe swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osoby z niepełnosprawnością (Art. 20a ust.1-6) osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Dostosowane toalety do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi.

Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposoby widoczny i czytelny.
 • Pracownicy szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

 

Budynek B

W budynku B znajdują się:

 • Poradnie : Poradnia Kardiologiczna Dorosłych, Poradnia Kardiochirurgiczna, Poradnia Transplantacyjna
 • II Oddział Kardiologii i Angiologii
 • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Ciężkiej Niewydolności Krążeniowo - Oddechowej
 • Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Blok Operacyjny B
 • Apteka Szpitalna
 • Punkt udostępniania dokumentacji medycznej
 • Pracownik Socjalny, Koordynator ds. Dostępności
 • Kancelaria
 • Aula prof. Zbigniewa Religi
 • Administracja
 • Restauracja, kiosk gastronomiczny
 • Kaplica

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • Dojazd do budynku możliwy komunikacją miejską, najbliższy przystanek numeru linii autobusowej nr 709  to ŚCCS Zabrze. W pobliżu znajduje się postój TAXI. Na wysokości budynku A+ przy ul.  M. Curie-Skłodowskiej 15 znajdują się cztery ogólnodostępne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Możliwy podjazd pod wejście budynku, bez możliwości parkowania.
 • Szpital dysponuje ogólnodostępnym parkingiem przy ul. Dąbrowskiego.
 • W Zespole Poradni Specjalistycznych znajdują się dyżurne wózki dla osoby z niepełnosprawnością.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek posiada dwa wejścia, pierwsze prowadzi do oddziałów szpitala oraz administracji szpitala, drugie do Poradni.
 • Oba wejścia są z poziomu gruntu, szerokie, wyposażone w automatycznie otwierane drzwi.
 • Przy pierwszym wejściu znajduje się recepcja.
 • Wejście do poradni jest usytuowane od ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 9.

Dostęp do informacji

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz. Czytelny system tablic i punktów informacyjnych. Budynek posiada funkcjonalny system orientacji przestrzennej. Na parterze znajduje się przejrzysta i czytelna tablica informacyjna dotycząca budynku.
 • Na parterze, przy wejściu do oddziałów szpitalnych znajduje się recepcja, pracownik recepcji jest gotowy udzielić informacji jak dotrzeć na dany oddział szpitalny czy poradni. Przy wejściu do poradni znajduje się pracownik ochrony.
 • Budynek posiada drogowskazy by dojść do budynku do Budynku C przez łącznik komunikacyjny łączący Budynek B i C.
 • Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osoby z dysfunkcją słuchu, tj. zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego,
 • Rejestracja pacjenta w poradni odbywa się przez system kolejkowy, pobranie biletu jest możliwe najwcześniej 40 minut przed umówioną wizytą.
 • Rejestracja w poradni jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

Komunikacja wewnątrz budynku

 • Poradnia zlokalizowana jest na jednej kondygnacji, na parterze.
 • W części budynku gdzie znajdują się oddziały szpitalne są szerokie korytarze i oświetlone ciągi komunikacyjne, dostępne dla osoby poruszającej się na wózku. 
 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osoby poruszającej się na wózku. 
 • Budynek wyposażony w przestronne windy z poręczami, umożliwiające dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • Windy posiadają na panelu przycisków oznaczenia dotykowe w języku Braille’a.
 • W windach lub przy windach znajdują się tablice informacyjne o poszczególnych kondygnacjach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osoby z niepełnosprawnością (Art. 20a ust.1-6) osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Dostosowane toalety i łazienki do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi.

Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposoby widoczny i czytelny.
 • Pracownicy szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

 

Budynek C

W budynku C znajdują się:

 • Pracownie Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego oraz Medycyny Nuklearnej
 • Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia
 • Oddział Transplantacyjny z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Blok Operacyjny C

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • Dojazd do budynku możliwy komunikacją miejską, najbliższy przystanek numeru linii autobusowej nr 709  to ŚCCS Zabrze. W pobliżu znajduje się postój TAXI. Na wysokości budynku A+ przy ul.  M. Curie-Skłodowskiej 15 znajdują się cztery ogólnodostępne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Możliwy podjazd pod wejście budynku od ulicy Jagiellońskiej, bez możliwości parkowania.
 • Szpital dysponuje ogólnodostępnym parkingiem przy ul. Dąbrowskiego.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek posiada szerokie wejścia, wyposażone w automatycznie otwierane drzwi.
 • Dojście do drzwi możliwe pochylnią lub schodami.  

Dostęp do informacji

 • Przy wejściu znajduje się recepcja, pracownik recepcji jest gotowy udzielić informacji jak dotrzeć na dany oddział szpitalny czy do pracowni.
 • Istnieje możliwość zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego.

Komunikacja wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osoby poruszającej się na wózku. 
 • Wyposażenie w windy umożliwiające swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • Windy posiadają na panelu przycisków oznaczenia dotykowe w języku Braille’a oraz system powiadamiania głosowego o swojej lokalizacji.
 • Przed windami znajdują się tablice informacyjne z lokalizacją oddziałów na poszczególnych kondygnacjach.
 • Budynek posiada drogowskazy by dojść do budynku do Budynku B przez łącznik komunikacyjny łączący Budynek B i C.
 • Budynek jest skomunikowany poprzez łączniki z budynkiem A+.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osoby z niepełnosprawnością (Art. 20a ust.1-6) osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi.

Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposoby widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

 

Budynek D – ul. Szpitalna 17

W budynku D znajduje się Poradnia Kardiologiczna Dzieci i Transplantologii

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • Dojazd możliwy komunikacją miejską, numer linii autobusowej nr 709, najbliżej zlokalizowany przystanek to Zabrze Szpitalna.
 • Na wysokości budynku A+ przy ul.  M. Curie-Skłodowskiej 15, znajdują się cztery ogólnodostępne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Możliwy podjazd pod wejście budynku, bez możliwości parkowania.
 • Szpital dysponuje ogólnodostępnym parkingiem przy ul. Dąbrowskiego.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek posiada wejście z poziomu gruntu, istnieje możliwość wjazdu wózkiem dziecięcym, niemowlęcym i inwalidzkim.

Dostęp do informacji

 • Pracownik rejestracji udziela informacji.

Komunikacja wewnątrz budynku

 • Poradnia zlokalizowana jest na jednej kondygnacji, na parterze.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osoby z niepełnosprawnością (Art. 20a ust.1-6) osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi, wyposażone w przewijak dla niemowląt.

Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposoby widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

 

Budynek – ul. Zgody 5

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • Dojazd możliwy komunikacją miejską. Na wysokości budynku A+ przy ul.  M. Curie-Skłodowskiej 15 znajdują się cztery ogólnodostępne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Szpital dysponuje ogólnodostępnym parkingiem przy ul. Dąbrowskiego.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek posiada dwa wejścia. Jedno do kondygnacji przyziemia, drugie do wysokiego parteru do którego prowadzą schody.

Dostęp do informacji

 • Informacji udzielają pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Komunikacja wewnątrz budynku

 • Na danej kondygnacji możliwe swobodne dotarcie do wszystkich pomieszczeń.
 • Brak możliwości przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osoby z niepełnosprawnością (Art. 20a ust.1-6) osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Toalety niedostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposoby widoczny i czytelny.
 • Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.