• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 6.07.2006

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2.01.2019

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych dla części zdjęć i obrazów;
 • brak hierarchii nagłówków;
 • są podstrony w których są nagłówki, lecz bez treści;
 • na niektórych podstronach występują powtórzenia celów linków;
 • brak etykiet do niektórych pól edycyjnych;
 • wstępują treści, które mają za słaby kontrast kolorystyczny;
 • Brak ustawienia języka ukraińskiego (dotyczy treści w języku ukraińskim).

Wyłączenia:

Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności, Panią Agnieszką Klim.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

 

Budynek A

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Szpital dysponuje ogólnodostępnym parkingiem.
 • Recepcja znajdująca się w budynku A (na parterze) posiada obniżone okienko przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na Izbie Przyjęć A znajdują się dyżurne wózki dla osób z niepełnosprawnością. 

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek posiada szerokie wejścia, wejścia z poziomu gruntu, wejścia bezprogowe.
 • Główne wejście do budynku A jest usytuowane od ulicy Dworskiej, jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Możliwy podjazd pod główne wejścia budynku dla opiekunów osób z niepełnosprawnością/starszych/z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.
 • Wejście do budynku A szpitala znajdują się drzwi automatycznie otwierane, które są przystosowane do osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostęp do informacji

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz.
 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych
 • Budynek posiada funkcjonalny system orientacji przestrzennej. Na parterze znajduje się przejrzysta i czytelna tablica informacyjna dotycząca budynku. Każda komórka organizacyjna jest oznaczona dużą czcionką, w sposób czytelny dla pacjentów.
 • Na parterze przy wejściu głównym dostępny jest pracownik Recepcji oraz Ochrony, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub oddział szpitalny.

Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Są to m. in.:

 • zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego
 • w szpitalu dostępna jest również „Ustawa o prawach pacjenta” napisana w języku Braille’a.

 

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po piętrach oraz pomiędzy piętrami osób z różnymi dysfunkcjami
 • Wyposażenie w przestronne windy umożliwiających swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami (Art. 20a ust.1-6) osoba z niepełnosprawnościami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnościami z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnościami nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie trzech toalet i łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi

 

 Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

 

Budynek B

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Szpital dysponuje ogólnodostępnym parkingiem.
 • Recepcja znajdująca się w budynku B (na parterze) posiada obniżoną ladę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na Izbie Przyjęć B znajdują się dyżurne wózki dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek posiada szerokie wejścia, wejścia z poziomu gruntu, wejścia bezprogowe.
 • Główne wejście do budynku B jest usytuowane od ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 9, jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Możliwy podjazd pod główne wejścia budynku dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami/starszych/z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.
 • Wejście do budynku B szpitala znajdują się drzwi automatycznie otwierane, które są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Dostęp do informacji

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz
 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych
 • Budynek posiada funkcjonalny system orientacji przestrzennej. Na parterze znajduje się przejrzysta i czytelna tablica informacyjna dotycząca budynku. Każda komórka organizacyjna jest oznaczona dużą czcionką, w sposób czytelny dla pacjentów.
 • Na parterze przy wejściu głównym dostępny jest pracownik Recepcji oraz Ochrony, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub oddział szpitalny.

 

Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Są to m. in.:

 • zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego
 • w szpitalu dostępna jest również „Ustawa o prawach pacjenta” napisana w języku Braille’a.

 

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po piętrach oraz pomiędzy piętrami osób z różnymi dysfunkcjami
 • Wyposażenie w przestronne windy umożliwiających swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami (Art. 20a ust.1-6) osoba z niepełnosprawnościami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnościami z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.Osoba z niepełnosprawnościami nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi

 

 Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

 

Budynek C

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Szpital dysponuje ogólnodostępnym parkingiem.
 • Recepcja znajdująca się w budynku C (na parterze) posiada obniżoną ladę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek szpitala przystosowany jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejścia  budynku są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiający dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz windy na parterze obiektu szpitalnego.
 • Wejścia do budynku C szpitala znajdują się drzwi automatycznie otwierane, które są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Dostęp do informacji

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz
 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych
 • Budynek posiada funkcjonalny system orientacji przestrzennej. Na parterze znajduje się przejrzysta i czytelna tablica informacyjna dotycząca budynku. Każda komórka organizacyjna jest oznaczona dużą czcionką, w sposób czytelny dla pacjentów.
 • Na parterze przy wejściu głównym dostępny jest pracownik Recepcji oraz Ochrony, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub oddział szpitalny.
 • Budynek posiada drogowskazy by dojść do budynku do Budynku B przez łącznik komunikacyjny łączący Budynek B i C.

 

Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Są to m. in.:

 • zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego
 • w szpitalu dostępna jest również „Ustawa o prawach pacjenta” napisana w języku Braille’a.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Wszystkie windy są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiające swobodne przemieszczanie się po obiekcie szpitalnym. 
 • Windy wyposażone są w tablice z informacją na temat rozkładu pomieszczeń i wyjścia z budynku.
 • Windy wyposażone są w system powiadamiania głosowego o swojej lokalizacji (po otwarciu swoich drzwi, słychać informację na którym piętrze się znajduje).
 • Windy są dostosowane do osób niewidomych i słabowidzących, na przyciskach windy znajdują się oznaczenia dotykowe.
 • Wyposażenie w przestronne windy umożliwiających swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami (Art. 20a ust.1-6) osoba z niepełnosprawnościami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnościami z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnościami nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi

 

 Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

 

Budynek D – ul. Szpitalna 17

 

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Rejestracja znajdująca się w budynku D posiada obniżoną ladę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek szpitala przystosowany jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiające dostęp do obiektu

 

Dostęp do informacji

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz.
 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych.
 • Na parterze znajduje się przejrzysta i czytelna tablica informacyjna dotycząca budynku. Każda komórka organizacyjna jest oznaczona dużą czcionką, w sposób czytelny dla pacjentów.

 

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Wyposażenie w przestronne windy umożliwiających swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami (Art. 20a ust.1-6) osoba z niepełnosprawnościami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnościami z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnościami nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi

 

 Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.