Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Pracownik socjalny, Koordynator ds. dostępności

Pracownik socjalny w Śląskim Centrum Chorób Serca dba o zabezpieczenie zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych pacjenta. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa pacjentowi oraz jego rodzinie, udziela merytorycznego wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Pracownik socjalny współpracuje z lekarzem, pielęgniarką, psychologiem w celu całościowego podejścia do problemów zdrowotnych pacjenta w kontekście uwarunkowań społeczno-opiekuńczych.

 • Pracownik socjalny, Koordynator ds. dostępności
  • alt=
   mgr Agnieszka Klim

   Do zadań pracownika socjalnego należy:

   • przeprowadzanie wywiadów z pacjentami w celu rozpoznania jego sytuacji socjalno-bytowej oraz sytuacji po opuszczeniu szpitala,
   • przeprowadzanie wywiadów z rodziną pacjenta w celu rozpoznania sytuacji socjalno-bytowej pacjenta po zakończeniu hospitalizacji,
   • zbieranie informacji na temat funkcjonowania pacjenta i jego rodziny w środowisku od służb socjalnych (ośrodki pomocy społecznej),
   • stawianie diagnozy społecznej pacjenta,
   • utrzymanie stałego kontaktu z rodziną pacjenta podczas jego hospitalizacji,
   • udzielanie informacji dotyczących procedur kierowania do ZOL, DPS, środowiskowych domów samopomocy oraz pomoc w skompletowaniu  niezbędnych dokumentów
   • wyszukiwanie zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, placówek rehabilitacyjnych posiadających wolne miejsca lub najszybszy dostęp do świadczeń,
   • występowanie w imieniu pacjentów do ośrodków pomocy społecznej o przyznanie zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz usług opiekuńczych,
   • informowanie o możliwości pozyskania świadczeń pieniężnych z innych instytucji,
   • udzielanie pomocy osobom bezdomnym (informowanie o możliwości umieszczenia w schroniskach, noclegowniach itp.),
   • podejmowanie działań zmierzających do ustalenia tożsamości pacjentów NN (kontakt z policją, ośrodkiem pomocy społecznej, szpitalami, pogotowiem ratunkowym, strażą miejską),
   • nawiązanie kontaktu z instytucjami użyteczności publicznej, organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, NFZ w sprawach socjalnych, zawodowych i rodzinnych pacjentów,
   • wystąpienie o przyznanie pacjentowi prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
   • informowanie o innych możliwościach pozyskania ubezpieczenia zdrowotnego,
   • informowanie o możliwościach uzyskania przez pacjenta dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych.

   Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

   • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Śląskie Centrum Chorób Serca,
   • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
   • monitorowanie działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.