We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - wiodące tematy badawcze

EN -

Nabyte wady serca - zastawki mitralnej, trójdzielnej, aortalnej; wady wielozastawkowe

 • małoinwazyjna kardiochirurgia w wadach nabytych serca, ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów naprawczych zastawki mitralnej, trójdzielnej i zabiegów rekonstrukcyjnych zastawki aortalnej – wiodące w kraju doświadczenie
 • dwupłatkowa zastawka aortalna jako wspólny problem chorego i zespołu leczącego - kardiologa i kardiochirurga
 • zabiegi małoinwazyjne w wymianie uszkodzonej zastawki aortalnej szansą redukcji powikłań
 • badania wydolności serca w okresie wczesnym i odległym u chorych kwalifikowanych do operacji wady serca i operowanych w okresie rozstrzeni lewej komory serca
 • zabiegi TAVI (z dostępu przeznaczyniowego (przezudowego, przezpodobojczykowego, przezaortalnego) i przezko-niuszkowego u chorych starszych z grupy wysokiego ryzyka, z objawową stenozą aortalną
 • bezpieczeństwo, efektywność - dobre wyniki leczenia - wdrażanie nowych programów nad badaniami zastawek biologicznych stentowych i bezstentowych nowego typu, w tym także nowatorskich technologii bezszwowych
 • przewidywanie ryzyka powikłań w operacjach skojarzonych (jednoczasowe operacje wieńcowe i zastawkowe)
 • strategia wyboru metody leczenia - jednoczasowe zabiegi hybrydowe zastawkowe i wieńcowe jako element redukcji ryzyka operacyjnego i powikłań u chorych wysokiego ryzyka

Leczenie choroby niedokrwiennej i jej powikłań (niedomykalność mitralna, pozawałowa, tętniak pozwałowy lewej komory)

 • małoinwazyjne operacje u chorych z chorobą niedokrwienną serca, w tym operacje bez krążenia pozaustrojowego OPCAB, MIDCAB/TECAB, operacje hybrydowe
 • rewaskularyzacja tętnicza z wykorzystaniem obu tętnic piersiowych, tętnicy promieniowej pobieranej metodami klasycznymi i małoinwazyjnymi
 • ogólnopolski Rejestr chorych z pozawałową niedokrwienną niedomykalnością mitralną PIMaR
 • jednoczasowa rewaskularyzacja serca w chorobie niedokrwiennej serca, z naprawą pozawałowej niedomykalności mitralnej
 • badania doświadczalne i kliniczne w zakresie chirurgicznego remodelingu pozawałowo uszkodzonego serca
 • badania przedkliniczne nad wykorzystaniem komórek macierzystych u chorych z ciężką kardiomiopatią pozawa-łową, bez możliwości rewaskularyzacji, z trwałym uszkodzeniem serca

Tętniaki aorty

 • predykcja powikłań u chorych operowanych ze wskazań życiowych w ostrym rozwarstwieniu aorty typu A
 • operacje tętniaków aorty z zachowaniem własnej zastawki chorego
 • operacje hybrydowe tętniaków aorty z wykorzystaniem technik klasycznych i małoinwazyjnych
 • zabiegi endowaskularne w tętniakach aorty - wczesne i odległe wyniki leczenia
 • protekcja CUN i narządów w operacjach tętniaków aorty

Wrodzone wady serca

 • szeroki i pełny zakres operacji wrodzonych wad serca u noworodków i dzieci do 18 roku życia
 • rozwijanie operacji kardiochirurgicznych u chorych dorosłych z wrodzonymi wadami serca (GUCH)
 • wykorzystanie we współpracy z kardiologiem interwencyjnym - ekspertem w zakresie wad wrodzonych - technik małoinwazyjnych i hybrydowych w leczeniu wrodzonych wad serca
 • nowatorskie i pionierskie w Polsce wyniki chirurgicznej rekonstrukcji u chorych z Zespołem Ebsteina
 • wykorzystanie ECMO w ratowaniu noworodków z ciężką niewydolnością krążeniowo- oddechową i dzieci starszych z ciężką niewydolnością krążeniowo-oddechową w stanach zagrożenia życia

Chirurgiczne leczenie migotania przedsionków i chirurgiczna ablacja

 • równoczasowa ablacja u chorych z objawowym migotaniem przedsionków poddanych planowym operacjom wad nabytych, wrodzonych serca, także choroby niedokrwiennej
 • bezpieczeństwo i skuteczność małoinwazyjnej ablacji u chorych z opornym na leczenie przetrwałym migotaniem przedsionków
 • hybrydowa, małoinwazyjna ablacja u chorych z objawowym migotaniem przedsionków
 • Niewydolność serca, transplantacja serca u dorosłych i dzieci, mechaniczne wspomaganie krążenia
 • kwalifikacja do transplantacji serca i ocena przewidywanego czasu przeżycia i poziomu zagrożenia ryzykiem nagłego zgonu
 • ocena nadciśnienia płucnego u biorcy i jego odwracalności
 • wczesne i odległe wyniki transplantacji serca u dorosłych i dzieci
 • skuteczność i bezpieczeństwo wieloskładnikowej immunosupresji na wczesny i odległy wynik leczenia
 • monitorowanie zagrożenia infekcyjnego u chorych po transplantacji
 • ocena skuteczności i bezpieczeństwa wspomagania chorych mechanicznymi sztucznymi komorami pneumatycznymi serca typu Religa
 • wczesne, średnio- i długoterminowe wspomaganie komorami pneumatycznymi typu Religa i komorami osiowymi typu HEARTWARE
 • jakość życia i przebieg rehabilitacji chorych poddanych zabiegowi implantacji mechanicznych komór serca
 • opieka nad dawcą serca, współpraca szkoleniowa i organizacyjna ze środowiskiem anestezjologicznym

Ostra i przewlekła niewydolność krążeniowo-oddechowa u dorosłych i dzieci. Transplantacje płuc

 • kwalifikacje do zabiegu endarterektomii płucnej (PEA) chorych z przewlekłą zatorowością płucną
 • wyniki wczesne i odległe zabiegów PEA; wskaźniki kliniczne i predykcyjne wpływające na wyniki leczenia
 • kwalifikacja do transplantacji płuc w zależności od etiologii nieodwracalnego uszkodzenia serca i zaawansowania choroby podstawowej
 • wyniki transplantacji płuc; czynniki wpływające na wczesny i odległy wynik leczenia
 • powikłania u chorych poddanych transplantacjom płuc w okresie wczesnym i odległym
 • immunosupresja u chorych po transplantacji płuc
 • opieka nad dawcą płuc
 • pozyskiwanie płuc od dawców z grupy ryzyka, badania doświadczalne i kliniczne
 • ECMO u dorosłych tętniczo-żylne i żylno-żylne; wskazania, przeciwwskazania oraz organizacja transportu i zabiegu