We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - wiodące tematy badawcze

EN -
 • optymalizacja metod diagnostycznych i terapeutycznych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi
 • ocena wpływu zaburzeń gospodarki węglowodanowej na rokowanie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi i niewydolnością serca
 • badania nad gospodarką wapniowo-fosforanową u chorych z niewydolnością serca
 • optymalizacja metod terapeutycznych u chorych z wadą aortalną i niedomykalnością mitralną
 • ocena wpływu terapii resynchronizującej na potrzeby niewydolności serca
 • poszukiwanie optymalnych metod leczenia chorych z nadciśnieniem płucnym o różnej etiologii
 • ocena wartości zabiegów hybrydowych w leczeniu wielopoziomowej miażdżycy tętnic
 • opracowanie algorytmu postępowania w tym wyboru metody rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych ze stabilną chorobą wieńcową - ocena roli prób czynnościowych
 • optymalizacja terapii u chorych ze wskazaniem do OHT i ciężkim nadciśnieniem płucnym
 • optymalizacja kwalifikacji do dalszego leczenia chorych z niewydolnością serca w oparciu o zespół wielospecjali-styczny (kardiolog, kardiochirurg, transplantolog, nefrolog, diabetolog); obserwacje długoterminowe
 • znaczenie rewaskularyzacji w mięśniu z zachowaną żywotnością u chorych z ciężką niewydolnością serca o etiolo-gii niedokrwiennej, z docelowym opracowaniem algorytmu postępowania w tej grupie chorych
 • resynchronizacja serca u chorych kwalifikowanych do transplantacji serca oraz u chorych z leczeniem docelowym; poszukiwanie parametrów wpływających na lepszą odpowiedź stymulacji
 • rokowanie odległe chorych z niewydolnością serca w zależności od parametrów hemodynamicznych w łożysku płucnym
 • interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych – zagadnienia związane z klinicznymi i metabolicznymi mar-kerami rokowania, optymalizacja postępowania, obserwacje długoterminowe
 • ocena rezerwy wieńcowej testami czynnościowymi chorych z chorobą wieńcową w pracowni hemodynamiki
 • pierwszy w Polsce program leczenia hybrydowego (MIDCAB + PCI z DES) u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową, z oceną zdarzeń klinicznych i kontrolą angiograficzną po 12 miesiącach
 • ocena funkcji płytek u chorych z chorobą wieńcową, w tym OZW z zaburzeniami metabolicznymi
 • waskulopatia serca przeszczepionego
 • techniki endowaskularne w miażdżycy tętnic obwodowych, w tym tętnic szyjnych