We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - wdrożenia do praktyki klinicznej

EN -
 • wdrożenie opartych na wykorzystaniu systemu CARTO – systemu elektroanatomicznego mapowania jam serca – metoda inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca (migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy, trzepotanie przedsionków, ogniskowe ekstrasystolie /2001/
 • wdrożenie długoterminowych rejestracji holterowskich: 7-dniowe i holter zdarzeń /2001/
 • stentowanie tętnic obwodowych /2001/
 • wdrożenie metody leczenia niewydolności serca za pomocą implantacji kardiostymulatorów resynchronizujących BIV oraz BIV+ICD /2003/
 • wdrożenie interwencji w zatoce wieńcowej u chorych poddawanych implantacji układów resynchronizujących /2003/
 • wdrożenie nowego rodzaju stymulacji resynchronizującej komór – stymulacja dwulewokomorowa – u wybranych chorych z zaawansowaną niewydolnością serca /2004/
 • diagnostyka inwazyjna z dostępu z tętnicy promieniowej /2004/
 • wdrożenie do praktyki klinicznej stymulacji dwukomorowej u chorych z kardiomiopatią przerostową w celu redukcji gradientu śródkomorowego /2005/
 • nieoperacyjne leczenie tętniaków aorty piersiowej poprzez implantację stentgraftów /2005/
 • przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej TAVI /2008/
 • przezskórna redukcja niedomykalności mitralnej za pomocą systemu MitraClip - /2010/
 • wdrożenie zabiegów krioablacji balonowej w leczeniu chorych z napadowym migotaniem przedsionków /2011/
 • wdrożenie implantacji Amplatzerów celem okluzji uszka lewego przedsionka u chorych z migotaniem przedsionków z wysokim ryzykiem udaru mózgu z przeciwwskazaniami do stosowania doustnych koagulantów /2011/
 • wdrożenie hipotermii terapeutycznej u chorych kardiologicznych po nagłym zatrzymaniu krążenia /2013/