We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - realizowane badania kliniczne i prace badawcze

EN -
 • Badanie zastawki Perceval S celem uzyskania certyfikatu CE. protokół TPS001 (2010-2018).
 • „HeartMate® PHP Plan badania klinicznego prowadzonego w celu uzyskania znaku CE” (2014-2015).
 • Porównanie wyników klasycznej angiografii oraz angiografii cyfrowej z wewnątrznaczyniowym obrazem angiograficznym zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych przed i po przezskórnej plastyce wieńcowej (projekt badawczy KBN, 1993-1996)
 • Ocena elektrofizjologiczna, hemodynamiczna i hormonalna dawcy i biorcy po transplantacji serca (projekt badawczy KBN, 1994-1996)
 • Wstrząs w przebiegu ostrego zawału serca: porównanie skuteczności leczenia inwazyjnego z leczeniem zachowawczym (projekt badawczy zamawiany 1997-2000)
 • Zaburzenia rytmu serca u pacjentów po ortotopowym przeszczepie serca (OHT) (projekt badawczy KBN, 2000-2001)
 • Terapia genowa układu krążenia w modelu doświadczalnym niedokrwienia kończyny tylnej u królika (projekt badawczy KBN, 2002- 2004)
 • STICH – Wieloośrodkowe, prospektywne randomizowane badanie u chorych z chorobą niedokrwienną serca i współistniejącą niewydolnością krążenia, porównujące wyniki odległe leczenia zachowawczego, chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych oraz chirurgicznej rekonstrukcji lewej komory (Międzynarodowy wieloośrodkowy program badawczy, 2003-2010)
 • Znaczenie metaloproteinaz przestrzeni pozakomórkowej (MMP) w powstawaniu agregatów płytkowo-leukocytarnych, farmakologia MMP i rola agregatów w patofizjologii choroby wieńcowej (projekt badawczy KBN, 2005-2007)
 • Opracowanie i wdrożenie techniki transplantacji płuc jako najskuteczniejszego sposobu leczenia chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc. Analiza medyczno - ekonomiczna kosztów przeszczepu płuc oraz strategia rozwoju transplantologii w Polsce (KBN, projekt celowy, 2005-2008)
 • Rola metaloproteinaz w programie oporności na aspirynę u pacjentów z cukrzycą typu II i chorobą niedokrwienną serca (projekt badawczy KBN, 2006 – 2008)
 • Wdrożenie wyników badań i prac rozwojowych zakończonego projektu celowego wynikający z umowy nr 03784/C.ZR9-6/2005 pod nazwą "Opracowanie i wdrożenie techniki transplantacji płuc jako najskuteczniejszego sposobu leczenia chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc. Analiza medyczno - ekonomiczna kosztów przeszczepu płuc oraz strategia rozwoju transplantologii w Polsce (projekt badawczy, 2009)
 • Opracowanie algorytmu postępowania u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową w nowej strategii leczenia hybrydowego z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki kardiochirurgicznej MIDCAB/TECAB w połączeniu z prze-zskórną interwencją wieńcową (projekt rozwojowy, 2009-2012)
 • Sercowe komórki macierzyste i progenitorowe – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca (projekt unijny, 2010-2014).
 • Przyznanie w roku 2011 przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne grantu naukowego ufundowanego przez firmę Servier Polska „Hybrydowe, małoinwazyjne leczenie objawowego i opornego na leczenie farmakologiczne przetrwałego migotania przedsionków – nowy obszar współpracy kardiologa i elektrofizjologa”.
 • FoResightand and Modelling for European HEalth Policy and Regulation – FRESHER (międzynarodowy projekt finansowany przez Komisję Europejską, HORIZON 2020, 2015-2019)
 • Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej niskoprofilowej zastawki aortalnej implantowanej przezskórnie InFlow (projekt strategiczny NCBiR, 2014-2017)
 • Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (projekt strategiczny NCBiR, 2015-2018)
 • Opracowanie innowacyjnej bioaktywnej protezy zastawki serca BIOVALVE (projekt NCBiR, PBS, 2015-2018)
 • Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca PHOENIX (projekt strategiczny NCBiR, 2015-2018)