We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

About

Our cath lab started its operation in 1972, and it was L. Poloński, M. Tendera and W. Pluta who performed first cardiac catheterization procedures in the laboratory. Several years later, in 1984, Prof. Pasyk took over and had the lab refurbished and equipped with the most advanced medical devices. That was the time when the treatment of patients with acute coronary syndrome has become the lab's fundamental task.

 

stół zabiegowy i aparatura przygotowane do zabiegu

The post of head of the lab was taken by W. Pluta in 1984-1986; P. Buszman in 1987-1992; P. Kopeć in 1992; and A. Lekston since 1992.

We have implemented several innovative methods of invasive treatment, one of which was Catheter-Directed Thrombolysis


Pierwszą wdrożoną inwazyjną metoda leczenia było zastosowanie w 1985 r. trombolizy dowieńcowej (strep-tokinaza). Rok później nastąpił szczególnie dynamiczny rozwój nowoczesnych technik terapeutycznych, kiedy to rozpoczęto rekanalizację zamkniętych tętnic wieńcowych za pomocą prowadnika oraz wykonano pierwszy zabieg angioplastyki w zawale serca. Od 1986 r. wykonujemy również zabiegi przezskórnej śródnaczyniowej plastyki tętnic nerkowych (PTRA) u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, prowadzimy stałą terapię chorych z zawałem serca, niestabilną chorobą wieńcową, groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu serca i innymi stanami bezpośredniego zagrożenia życia – Klinika pełni całodobowe, ostre dyżury kardiologiczne.


W 1977 r. w Zabrzu powstała i działa do tej pory karetka kardiologiczna „K”. Wzorując się na Zabrzu również inne miasta w Polsce wprowadziły później tę formę szybkiej fachowej pomocy chorym.


W czerwcu 1987 r. wprowadzono w Pracowni Hemodynamiki 24-godzinny system pracy, co pozwoliło racjonalniej wykorzystać drogą aparaturę, zwiększyć ilość zabiegów oraz zakres pomocy chorym, zwłaszcza w stanach zagrożenia życia w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego.


w 1987 r. – wprowadzono przezskórną angioplastykę wieńcową jako metodę pierwotną w zawale serca u chorych z przeciwwskazaniami do leczenia trombolitycznego, a 30 X 1990r. wdrożono implantację stentów do tętnic wieńcowych.


W 1988r. zabiegi w Pracowni Hemodynamicznej uzupełniono o cewnikowanie dzieci, które w pierwszym okresie wykonywała lek. med. Sylwia Puchrowicz, a następnie lekarze z Kliniki Kardiologii Dziecięcej (dr Magdalena Kowalska, dr Małgorzata Szkutnik).


W 1989r. w Pracowni Hemodynamiki rozszerzono zakres metod terapeutycznych o koronaroplastykę z użyciem balonowego cewnika perfuzyjnego, jako kolejny etap leczenia chorych w przypadkach powikłań planowanej koronaroplastyki, a w 1991 r. u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego (po nieskutecznej trombolizie i/lub PTCA zużyciem standardowych cewników).


W szczególnie ciężkich rokowniczo przypadkach u chorych z istotnymi zmianami zawężającymi światło naczyń wieńcowych, u których zabieg operacyjny obarczony był zbyt dużym ryzykiem, w 1989 r. wprowadzono metodę z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego (cardiopulmonary support) w warunkach Pracowni Hemodynamicznej jako zabezpieczenie przezskórnej koronaroplastyki wieńcowej.


Wdrożenie nowych metod leczenia w istotny sposób zmniejszyło liczbę powikłań w przebiegu zabiegów PTCA oraz we wczesnej i odległej fazie zawału serca.


Jesienią 1989r. pod nadzorem dra Teodora Schreiberga z Ann Arbor, Michigan, USA, wykonano pierwsze zabiegi walwuloplastyki zastawki dwudzielnej techniką dwubalonową, a w roku następnym (1990) techniką jednobalonową cewnikiem Inoue.


W 1992 r. w Pracowni Hemodynamiki wprowadzono metodę ultrasonograficzną, śródnaczyniową (IVUS) ocenę światła tętnic wieńcowych a w roku następnym tętnic nerkowych.


Stały wzrost liczby chorych poddawanych leczeniu z zastosowaniem coraz nowszych technik z zakresie kardiologii interwencyjnej wymagał w naszym Ośrodku powołania Przyklinicznej Poradni Kardiologicznej, której celem jest poszpitalna kontynuacja leczenia chorych oraz śledzenie wyników wczesnych i odległych takiego postępowania.