We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - Historia oddziału

EN -

I Oddział Kardiologii i Angiologii oraz działająca na jego bazie I Katedra i Klinika Kardiologii z Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej SUM powstała w 1984 roku. Zorganizował ją Prof. Stanisław Pasyk, ówczesny Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii (obecnie SCCS), który kierował nią do roku 2001.

EN -

Głównym zakresem działania kliniki w tamtym czasie były ostre zespoły wieńcowe. Dlatego już w roku 1987 w tej właśnie klinice zorganizowano pierwszy w kraju i drugi w Europie system 24-godzinnego dyżuru zawałowego, który później jako zabrzański model leczenia zawału serca metodą angioplastyki wieńcowej stał się modelem ogólnokrajowym.


W kolejnych latach działalności klinika rozwinęła zakres zainteresowań klinicznych o diagnostykę i leczenie wszystkich postaci choroby niedokrwiennej serca oraz wdrożyła i rozszerzyła program chorób mięśnia sercowego, niewydolności serca, zatorowości płucnej, interwencyjnego leczenia zaburzeń przewodnictwa i rytmu serca oraz angioplastyki tętnic obwodowych.


W latach 1997-2000 prowadzony był projekt badawczy „Wstrząs w przebiegu ostrego zawału serca: porównanie skuteczności leczenia inwazyjnego z leczeniem zachowawczym”, na podstawie którego grupa kardiologów i kardiochirurgów wspólnie opracowała optymalny algorytm postępowania w tej grupie chorych.


Od roku 2003 I Oddziałem Kardiologii i Angiologii kieruje Prof. Zbigniew Kalarus, w latach 2013-2015 Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ekspert w zakresie kardiologii inwazyjnej i elektrofizjologii klinicznej, w której wdraża nowe metody diagnostyki i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca (migotanie i trzepotanie przedsionków, ogniskowe ekstrasystolie, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu).