Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Ramowy program nauczania

Symptomatologia kliniczna chorób układu krążenia - postacie kliniczne choroby niedokrwiennej serca - stabilna, niestabilna dławica, zawał zagrażający, objawy niewydolności prawo- i lewokomorowej - rozpoznawanie i leczenie. Algorytm postępowania z pacjentem kardiologicznym. Warunki konieczne do ustalenia ostatecznego sposobu leczenia. Pacjenci „z pogranicza”. Współpraca kardiologiczno - kardiochirurgiczna w zakresie leczenia inwazyjnego – rola kardiologa i kardiochirurga w leczeniu różnych postaci choroby wieńcowej. Doświadczenia praktyczne w leczeniu farmakologicznym.

Diagnostyka nieinwazyjna chorób serca (EKG, USG serca, UKG przezprzełykowe śródoperacyjne i jego znaczenie dla chirurga w zakresie oceny kurczliwości globalnej i regionalnej, scyntygrafia serca, testy oceny
żywotności serca).

 • KARDIOCHIRURGIA I KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE
  • Krążenie pozaustrojowe, techniki protekcji mięśnia sercowego. Przygotowanie chorego do operacji serca z uwzględnieniem tzw. skali ryzyka - Euroscore, Cleveland, Parsonnet, (różnice pomiędzy skalami, ich wady i zalety) oraz badań wymaganych do operacji w trybie pilnym i planowym (MRSA, szczepienia przeciw WZW).
  • Gospodarka krwią i preparatami krwiopochodnymi w kardiochirurgii. Wskazania i przeciwwskazania do użycia różnych preparatów krwi (koncentrat krwinek czerwonych, masa płytkowa, osocze mrożone, koncentraty czynników krzepnięcia). Autotransfuzja i autodonacja – kryteria włączenia pacjenta do obu grup. Hemostaza – znaczenie aprotyniny i eksacylu. Leczenie płynami – krystaloidy i koloidy.

  Zajęcia fakultatywne:

  • Prezentacja video różnych technik operacji wieńcowych
  • Udział w konsultacjach kardiologiczno-kardiochirurgicznych (ok.1 godz.) – omówienie bieżących problemów diagnostyczno-leczniczych u pacjentów aktualnie przebywających w ośrodku – kwalifikacja do zabiegów i procedur kardiologicznych i chirurgicznych.
  • Prezentacja filmów szkoleniowych lub udział w wykonaniu różnych procedur kardiologiczno-kardiochirurgicznych (ok.1,5 godz.)
    
 • ROLA CHIRURGA W LECZENIU CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA
  • Wskazania do operacji pomostowania naczyń wieńcowych. Rola koronarografii w wyborze sposobu leczenia - kiedy pomostowanie a kiedy koronaroplastyka? Definicja rewaskularyzacji - pełna rewaskularyzacja, rewaskularyzacja tętnicza i żylna serca. Definicja istotnego zwężenia w tętnicach wieńcowych. Rodzaje pomostów tętniczych, ich zalety i ograniczenia (tętnica piersiowa wewnętrzna, tętnica promieniowa, tętnica żołądkowo-sieciowa prawa). Leczenie skrajnych postaci choroby niedokrwiennej serca – kardiomiopatia niedokrwienna – przeszczep mięśnia sercowego, leczenie laserem. Rola klasyfikacji nowojorskiej, kanadyjskiej w prawidłowym określeniu możliwości leczenia operacyjnego. Nowe techniki operacyjne – operacje na bijącym sercu (OPCAB), znaczenie małej inwazyjności w leczeniu choroby wieńcowej serca (MIDCAB), wykorzystanie zaawansowanych technik komputerowych, torów wizyjnych (torakoskopii), robotyzacja. Specyficzne cechy znieczulania i prowadzenia chorych po ww. zabiegach. Znaczenie tzw. „szybkiej ścieżki”.
  • Przyczyny nawrotu choroby niedokrwiennej serca po zabiegach rewaskularyzacji, Strategia i algorytmy postępowania w różnych sytuacjach klinicznych - omówienie wybranych chorych.
  • Opieka nad chorym w okresie wczesnym i odległym po różnych typach operacji kardiochirurgicznych. Rehabilitacja pooperacyjna czynna i bierna, fizykoterapia i rehabilitacja oddechowa w różnych stanach klinicznych. Ustalanie wskazań do dalszego leczenia rehabilitacyjnego i sanatoryjnego.
    
 • ROLA KARDIOCHIRURGA W LECZENIU NABYTYCH WAD SERCA
  • Wada mitralna serca etiologia, diagnostyka, wskazania do leczenia operacyjnego w zwężeniu i niedomykalności mitralnej. Różnice w rokowaniu i sposobie leczenia operacyjnego w zależności od dominującej patologii. Rola śródoperacyjnej echokardiografii.
  • Wskazania do leczenia operacyjnego w stenozie aortalnej i niedomykalności aortalnej. Wybór rodzaju protezy zastawkowej (mechaniczna, biologiczna, homogenna i heterogenne). Opieka nad chorym z wszczepioną sztuczną zastawką mechaniczną i biologiczną. Bakteryjne zapalenie wsierdzia jako złożony problem kardiologiczno-kardiochirurgiczny Algorytmy postępowania z pacjentem w różnych sytuacjach klinicznych (z zastawką sztuczną, biologiczną, mechaniczną, bez zastawki).
  • Postępy w leczeniu chirurgicznym wad zastawkowych serca - techniki rekonstrukcji zastawki mitralnej – doświadczenia własne ośrodka, zastawki bezstentowe, homogenne.

  Zajęcia fakultatywne:

  • Obejrzenie filmów z różnych rodzajów procedur. Uczestnictwo w wykonywaniu śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej.
    
 • ROLA KARDIOCHIRURGA W LECZENIU WRODZONYCH WAD SERCA U NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

  Wskazania do operacji z uwzględnieniem rodzaju zabiegu. Podziały, klasyfikacje wrodzonych wad serca:

  • kwalifikacja do leczenia operacyjnego dzieci z wrodzonymi wadami serca w zależności od przepływu płucnego
  • prowadzenie okołooperacyjne nadciśnienia płucnego u dzieci z wrodzonymi przeciekowymi wadami serca z zastosowa-niem najnowszych metod postępowania
  • leczenie operacyjne wad serca o morfologii pojedynczej komory
  • leczenie ciężkich wad rozwojowych serca w okresie noworodkowym z zastosowaniem technik paliatywnych
  • wprowadzanie technik małoinwazyjnych w nowoczesnej kardiochirurgii dziecięcej
  • stosowanie ECMO w leczeniu ciężkich niewydolności oddechowych u noworodków oraz niewydolności oddechowo-krążeniowych po zabiegach korekcyjnych wad wrodzonych serca u dzieci
  • miejsce kardiologii interwencyjnej w kompleksowym, nowoczesnym leczeniu wad wrodzonych serca u dzieci – jako uzupełnienie metod chirurgicznych.

  Zajęcia fakultatywne.

  • Specyficzne cechy intensywnej opieki pooperacyjnej po zabiegach kardiochirurgicznych – omówienie aktualnie leczo-nych pacjentów.
  • Zakażenia wewnątrzszpitalne – rola prewencji pierwotnej i wtórnej. Lekarz epidemiolog, bakteriolog, ich wspólna rola w ustaleniu właściwego sposobu leczenia.
    
 • ORGANIZACJA I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH
  • udział w stałych posiedzeniach naukowych
  • przygotowanie i prezentacja referatów i opracowań naukowych
  • udział w grupach badawczych realizujących programy naukowe (KBN, statutowe, własne i inne)
 • ZARZĄDZANIE I FUNKCJONOWANIE SZPITALA
  • analiza efektywności leczenia
  • koszty a efekty leczenia
  • udział w cotygodniowym szkoleniu w zakresie zarządzania i funkcjonowania szpitala